VIện Quy hoạch phát triển đô thị Bền Vững Tuyển dụng mới nhất

VIện Quy hoạch phát triển đô thị Bền Vững

Add a review
  • Share:

VIện Quy hoạch phát triển đô thị Bền Vững Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Kiến trúc/ Thiết Kế , Tư vấn , Xây dựng,

Company Description

Viện Quy hoạch Phát triển Đô thị Bền vững (sau đây gọi tắt là “IUPSD”) là một tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam (sau đây gọi tắt là “VUPDA”) được thành lập theo Quyết định số 21/QĐ – VUPDA ngày 25/05/2015 của  Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam.

Viện hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/06/2013, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Khoa học và Công nghệ, các văn bản có liên quan và giấy chứng nhận đang ký hoạt động

Viện hoạt động tuân thủ các quy định của Hội và các điều khoản của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Viện Quy hoạch Phát triển Đô thị bền vững.

Viện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng tại kho bạc và ngân hàng tiền Việt Nam và ngoại tệ để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Office Photos

Active Jobs From VIện Quy hoạch phát triển đô thị Bền Vững