Wed .12 May .2021
feature-top

Căn cứ pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp);
 • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp (Nghị định số 78/2015/NĐ-CP);
 • Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT).

Nội dung tư vấn thay đổi email doanh nghiệp

     Giống như địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh của doanh nghiệp, địa chỉ email của doanh nghiệp là một trong những địa chỉ liên hệ doanh nghiệp. Cùng với website, đây là hai trong những địa chỉ giúp cá nhân, tổ chức liên hệ với doanh nghiệp mà không cần gặp mặt trực tiếp. Cùng với đó, thông qua email chính thức, doanh nghiệp có thể thực hiện các hợp đồng kinh tế, tiếp nhận đơn đặt hàng hay nhận thông tin từ cơ quan Nhà nước thông qua email thay vì phải gặp trực tiếp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và nhân lực. Chính vì tầm quan trọng như vậy nên khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi địa chỉ email cũng hết sức quan trọng.

     Khoản 7 Điều 8 – Luật Doanh nghiệp 2014 cũng quy định trách nhiệm của doanh nghiệp trong trường hợp thay đổi, bổ sung thông tin doanh nghiệp như sau: Doanh nghiệp “chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó”.

1. Thủ tục thay đổi email doanh nghiệp.

     Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, email, website,… trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-5 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT) link đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

 • Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp gửi Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký hoặc qua mạng điện tử. Cụ thể:
  • Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh.
  • Bước 2: Nộp hồ sơ qua mạng thông qua cổng thông tin điện tử quốc gia (áp dụng bắt buộc đối với doanh nghiệp tại Hà Nội và Hồ Chí Minh).
  • Bước 3 : Sau khi có thông báo nộp online hợp lệ sẽ mang bản gốc đến để nộp tại phòng đăng ký kinh doanh và nhận kết quả (Bước này thực hiện như cũ).
 • Cơ quan tiếp nhận: Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp giấy xác nhận theo quy định tương ứng tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP.
 • Phí thực hiện: Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải mất phí.

2. Hồ sơ thay đổi email doanh nghiệp.

     Hồ sơ thông báo thay đổi email doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu.
 • Quyết định và bản sao hơp lệ Biên bản về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần và Công ty hợp danh); quyết định của chủ sở hữu (đối với công ty TNHH một thành viên);
 • Giấy ủy quyền/Giấy giới thiệu trong trường hợp doanh nghiệp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện việc bổ sung ngành nghề doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.

Tìm hiểu thêm các bài viết khác trong mục luật doanh nghiệp cùng công ty săn đầu người HRchannels. 

Nguồn: Sưu tầm Luattoanquoc.com