maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
LUẬT DOANH NGHIỆP

Giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty cổ phần

Giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty cổ phần

Căn cứ pháp lý:

  • Luật doanh nghiệp 2014

Nội dung tư vấn:

1. Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

     Theo quy định tại Điều 135 Luật doanh nghiệp 2014 thì “ Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên”

     Như vậy, thành viên hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

    Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua được quy định cụ thể theo Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014:

    “ 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

     a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

     b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

Những việc làm hấp dẫn

Automation Engineer

Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên CNTT-Phần mềm , Kỹ thuật ứng dụng , Sản Xuất

Production Development

Hải Dương, Hoà bình, Hưng Yên Bán hàng Tiêu dùng nhanh, Bán hàng kỹ thuật, Bán hàng Đồ Gia dụng

Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu

Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Mua hàng/Chuỗi Cung Ứng , Xuất nhập khẩu, Xuất Khẩu Lao động

Chuyên Viên Kinh Doanh (Telesales - Thu Nhập 15-30 Triệu)

Hà nội Tư vấn , Viễn Thông / Điện tử

     c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

    d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghitrongbáo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;

     đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

      e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

     2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”

      Do đó, nếu điều lệ công ty không có quy định khác thì Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được thông qua khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có được ký kết hợp đồng giao dịch với đối tác không?

      Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

     “ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

     Như vậy, nếu chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật của công ty thì mới có quyền ký kết các hợp đồng giao dịch với đối tác.

Tìm hiểu và đón đọc các bài viết khác trên mục Luật doanh nghiệp cùng Công ty săn đầu người HRchannels.

Nguồn: https://luattoanquoc.com/giai-quyet-tranh-chap-noi-bo-trong-cong-ty-co-phan/


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.