maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
LUẬT DOANH NGHIỆP

Chuyển nhượng phần vốn góp và chi phí, thuế phí phải nộp.

Chuyển nhượng phần vốn góp và chi phí, thuế phí phải nộp.

Cơ sở pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Luật số 71/2014/QH13

  • Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

  • Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.

     Nội dung tư vấn

     Theo quy định tại khoản 2, Điều 51,Luật doanh nghiệp 2014 thì Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên không được rút vốn ra khỏi công ty dưới mọi hình thức trừ trường hợp quy định tại Điều 52, 53, 54 và 68 của luật này.

     Do đó, công ty bạn có thể rút vốn ra khỏi công ty bằng cách yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình hoặc chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác.

  • Mua lại phần vốn góp

     Bạn chỉ có thể yêu cầu công ty TNHH mua lại phần vốn góp trong trường hợp sau:

     “1. Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

     a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

Những việc làm hấp dẫn

Giám Đốc Nhân Sự

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Hành chánh/Thư ký , Nhân sự , Sản Xuất

Social Compliance Manager

Đà nẵng, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế Dệt may/ Sợi/ Giầy da, Nhân sự , Sản Xuất

Legal & Compliance Manager

Hà nội, Bắc Ninh, Hưng Yên Bán hàng Đồ Gia dụng, Pháp lý, Quản lý điều hành

Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Trợ Lý Giám Đốc

Hà nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên Hành chánh/Thư ký , Sản Xuất

Project Engineer (Mechanical Precision)

TP.HCM, Bình Dương , Đồng Nai Cơ khí/ Máy móc, Ôtô / Xe Máy

     b) Tổ chức lại công ty;

     c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

     Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.”

  • Chuyển nhượng phần vốn góp

     Đối với vấn đề chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Điều 53 Luật Doanh nghiệp quy định như sau:

     “1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

     a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

     b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.”

     Do đó, nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết kể từ ngày chào bán, thành viên công ty mới có thể chuyển nhượng cho người không phải là thành viên còn lại trong công ty với cùng điều kiện chào bán.

     Theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư 78/2014/TT-BTC có quy định về phạm vi áp dụng như sau:

     “Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức cá nhân khác”.

     Theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Luật số 71/2014/Qh13 về thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định như sau:

     “Điều 13. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn

     1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.”

     Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 22%.

     Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng vốn:

     Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất 20%

     Trong đó:

     Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng – Giá mua của phần vốn chuyển nhượng – Chi phí chuyển nhượng

Cùng đón đọc các bài viết khác trên mục luật doanh nghiệp cùng Công ty săn đầu người HRchannels chúng tôi.

Nguồn: https://luattoanquoc.com/chuyen-nhuong-phan-von-gop-va-chi-phi-thue-phi-phai-nop/


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.