maro-news
Image
maro-news
Follow US:
Quick Search
LUẬT DOANH NGHIỆP

Bổ nhiệm phó giám đốc và ủy quyền thay giám đốc

Bổ nhiệm phó giám đốc và ủy quyền thay giám đốc

Cơ sở pháp lý

  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Bộ luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn

1. Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc

     Điểm đ, Khoản 2, Điều 81, Luật doanh nghiệp 2015 quy định giám đốc Công ty TNHH MTV có quyền “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý trong công ty

     Do đó nếu bạn hoàn toàn có thể ra quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc công ty mình. Trong quyết định cần nêu rõ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của Phó giám đốc nếu trong Điều lệ Công ty không quy định.

     Trong quyết định bổ nhiệm cũng có thể quy định luôn việc Phó Giám đốc có quyền thay mặt Giám đốc quản lý các công việc của Công ty trong thời gian bạn vắng mặt, không trực tiếp ở công ty để điều hành, quản lý mọi việc ở công ty được. Tuy nhiên, việc để Phó Giám đốc có thể thay bạn ký kết các hợp đồng giao dịch của công ty thì bạn cần phải lập giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền cho Phó giám đốc.

2. Thủ tục làm giấy ủy quyền thay giám đốc

     Theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp điều lệ doanh nghiệp có quy định khác), giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nên giám đốc mới có tư cách đứng ra ký các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự nhân danh doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, pháp luật dân sự cũng quy định về chế độ ủy quyền. Khoản 1, Điều 138, Luật dân sự 2015 quy định: Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.”

     Theo đó, người nhận ủy quyền sẽ được thực hiện các công việc thuộc về quyền hạn của người ủy quyền. Nếu giám đốc giao nhiệm vụ cho phó giám đốc thực hiện thường xuyên việc ký kết một loại hợp đồng thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ, ghi rõ được ký những hợp đồng nào, trị giá đến đâu (khi hợp đồng đó có giá trị tính bằng tiền), thời hạn ủy quyền và những quyền và nghĩa vụ của người được ủy quyền.

     Giấy ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền này không cần phải công chứng, chứng thực tại cơ quan nhà nước, do đây là việc uỷ quyền trong nội bộ doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm các bài viết khác trên mục Luật doanh nghiệp của công ty săn đầu người HRchannels để có thêm thông tin hữu ích nhé.

Nguồn: https://luattoanquoc.com/bo-nhiem-pho-giam-doc-va-uy-quyen-thay-giam-doc/


HRchannels

HRchannels

HRchannels là nền tảng tuyển dụng và thu hút nhân sự cấp cao hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 12 năm kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cấp cao. Chúng tôi là công ty headhunter hàng đầu ở Việt Nam.