TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC Tuyển dụng mới nhất

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC

Add a review
  • Share:

TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors Dịch vụ khách hàng ,

Company Description

 

Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia - Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng điều tra, đánh giá chất lượng nguồn nước; phân tích, thí nghiệm chất lượng nước; xử lý, cải tạo, phục hồi và bảo vệ các nguồn nước; cung cấp các dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Office Photos

Active Jobs From TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC