Management software comprehensive recruitment

A better career is out there. We'll help you find it to use.

Thế nào là tài khoản cho một chuyên gia tuyển dụng, dùng để làm gì?

sử dụng cho chuyên gia tuyển dụng có thể tham gia tiến cử nhân tài cho công ty đăng tuyển.

  • Sử dụng tài khoản để tham gia thành viên vào HRchannels hiring(phần mềm quản lý tuyển dụng);
  • Có thể tham gia vào tiến cử nhân tài;
  • Chỉ cần sử dụng duy nhất một tài khoản để tham gia các nhóm Quản lý tuyển dụng khác nhau;

Liên hệ với chúng tôi để sẵn sàng sử dụng HRchannels trong vòng 24h

Hotline: (84) 077 259 1080 - Email: support@HRchannels.com

Liên hệ ngay