IBS IMPLANT Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 0
  • Viewed 0
  • Founded Since
  • Sectors

Company Description

 IBS Implant đã phát triển thành công phương pháp thích hợp nhất ưu tiên tối thiểu hóa tối đa xâm lấn trong điều trị implant. Với việc sở hữu kĩ thuật gốc này, chúng tôi cũng đã đạt được chứng nhận danh giá về kĩ thuật từ Châu Âu và Hoa Kì.

Office Photos

Active Jobs From IBS IMPLANT