The Nominate talent for get big prize.

Join the first nomination talent network in Vietnam

The Solution recruitment through nominate talent Hrchannels-hiring network

what is nomination talent?

Is a program to help businesses find candidate resources through the network of HR freelancers to propose and recommend potential candidates.

Company

Business benefits when using the program

 • Cheap recruitment cost
 • Quality candidate profile
 • Safety and Security: only pay costs when recruiting successful nominees
 • Recruit quickly: get potential candidates in the interview round by a network of thousands the HR freelancers in the world.

How does Talent-Hunting work?

Step 1: Register for an account for Employers Employers register the account to use for the Talent-Hunting at Recruitment Management Software (Hrchannels Hiring)

Step 2: Select a recruitment service package Select the recruitment service package for each position through the form of payment guarantee deposit so that the employment information of the Employer is displayed and announced on the HR Freelancer network on the Hrchannels Hiring system.

Step 3: HR freelancer sends CV of potential candidates HR Freelancer started looking for applications and sending potential CVs to Employer emails through the recruitment management system of Hrchannels Hiring. Freelance expert network in all provinces in Vietnam and around the world.

Step 4: Get CV, filter the most suitable CV HR freelancers approach and recommend potential candidates right after the job is displayed on the system. You can access your Hrchannels Hiring account every day to see notifications of potential candidates recommended. You can view the candidate profile and the HR Freelancer’s report to decide which candidate to choose for a detailed interview.

Step 5: Interview candidates Set up an online interview schedule. Use direct contact or Chat with a Recommendation Specialist to request assistance in setting up interview schedules with candidates if needed. Hrchannels Hiring software will also assist businesses to choose to set up interview schedules with nominated candidates if necessary or conduct independent interviews before your company conducts final interviews with candidates.

Step 6: Select the suitable candidate and Send a Offer Letter After interviewing by your Board of Directors, congratulate you on selecting the successful candidate and send offer letter to the candidate, at the same time updating the confirmation of the admission information and the working date into the recruitment management software system -Hrchannels Hiring. Based on the candidate's and corporate confirmation letter, we will proceed to issue your reward to the HR Freelancer and management fee of Hrchannels Hirng according to the regulations.

Hướng dẫn liên hệ, trao đổi với Chuyên gia tuyển dụng
Trong quá trình tham gia chương trình Tiến Cử Nhân Tài của HRchannels, doanh nghiệp có thể trực tiếp liên hệ, trao đổi mọi thông tin về ứng viên với Chuyên gia tuyển dụng trên tài khoản HRchannels.com.
Read Articles
Hướng dẫn thanh toán, trả thưởng cho Chuyên gia
Sau khi chọn được ứng viên phù hợp cho vị trí còn trống của doanh nghiệp, nhà tuyển dụng cần thanh toán, trả thưởng cho Chuyên gia để hoàn tất quy trình Tiến Cử Nhân Tài. Bước làm này rất đơn giản, bạn chỉ cần lưu ý một vài hướng dẫn dưới đây của HRchannels.
Read Articles
Hướng dẫn đăng tin tuyển dụng trên hệ thống HRchannels
Bài viết sau đây, HRchannels sẽ hướng dẫn cho nhà tuyển dụng chi tiết các bước đăng tin tuyển dụng và chạy chương trình Tiến Cử Nhân Tài.
Read Articles
Hướng dẫn đăng ký tài khoản Nhà tuyển dụng
Bạn là Doanh nghiệp, Tập đoàn muốn tham gia chương trình " Tiến cử nhân tài" trên HRchannels để nhận được ứng viên tiềm năng và tiết kiệm chi phí tuyển dụng. Dưới đây là hướng dẫn dành cho nhà tuyển dụng khi tham gia HRchannels- Hunting.
Read Articles
Hướng dẫn chọn lọc ứng viên tiềm năng
Khi Doanh nghiệp bạn đăng ký tham gia chương trình tiến cử nhân tài tại HRchannels, bạn sẽ sử dụng " Phần mềm quản lý tuyển dụng" để quản lý các việc làm của bạn trên hệ thống một cách khoa học, dễ dàng. 
Read Articles

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Post recruitment. Instant candidate connection. Building a brand of professional recruiters

Mọi doanh nghiệp đều có thể tham gia tuyển dụng qua mạng chuyên gia tại talentbold hunting. 

Để đảm bảo quyền lợi cho Chuyên gia và Doanh nghiệp khi hợp tác Tiến Cử Nhân Tài. Doanh nghiệp xác nhận rằng, khi tham gia chương trình Tiến Cử Nhân Tài là đồng ý thỏa thuận sau được cung cấp từ THRchannels. Mọi chuyên gia, để đảm bảo quyền lợi của mình, cần tiến hành ký kết thỏa thuận này với Doanh nghiệp trước khi tiến hành đề cử ứng viên.

Thỏa thuận như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh Phúc

 
HỢP ĐỒNG THỎA THUẬN THUÊ CHUYÊN GIA TIẾN CỬ NHÂN TÀI
HRCHANNELS-HUNTING
Số:      /HĐCG-DN/2021

- Căn cứ qui định tại Bộ Luật Dân Sự. 
- Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên.
 
Hôm nay, ngày ……. tháng ………. năm 2021
 
Hai bên gồm :
BÊN A (BÊN THUÊ CHUYÊN GIA): CÔNG TY ……………………………………………
Địa chỉ: ……………………..
Điện thoại: ………………….
Đại diện: Ông / Bà:…………………………………………………..
Chức vụ : Giám đốc.
MST: ……………………….
 
BÊN A (BÊN CHUYÊN GIA):  …………………………………………………………………………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………
Email: ………………………………………………….
Website:
Đại diện: Ông / Bà ………………………………………………………………………………………
Chức vụ : ………………
Loại hình: Cá nhân………………… / Doanh nghiệp…………………..
MST: ………………………………………………………………………………………………..
 
Xét rằng :

- Bên A là một doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nhân sự. Chúng tôi có nhu cầu hợp tác với các chuyên gia có năng lực và chuyên môn phù hợp cùng hợp tác phát triển mảng Tiến Cử Nhân Tài bao gồm tìm kiếm, tư vấn, kết nối và thẩm định và đề cử Nhân sự trên Chuyên mục Tiến Cử Nhân Tài tại HRchannels Hunting Network.
- Bên A, bằng việc lựa chọn hình thức đăng tuyển Tiến Cử Nhân Tài, chấp nhận các điều khoản và không hủy ngang theo hợp đồng này, được công bố bởi HRchannels.
- Bên A, chấp nhận mức thưởng như đã thiết lập cho chuyên gia trong mục đăng tuyển và mức thưởng cho chuyên gia.
 
- Bên B là cá nhân, doanh nghiệp cam kết có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và có đủ tư cách pháp lý cũng như mong muốn được thực hiện các công việc phù hợp với chuyên môn của mình gồm tìm kiếm, tư vấn, kết nối và thẩm định Nhân sự cao cấp mà bên A triển khai. 
- Bên B, dưới sự đảm bảo pháp lý của mình, được khuyến nghị tiến hành ký kết mẫu hợp đồng này trước khi tiến cử ứng viên cho bên A làm cơ sở pháp lý thực hiện hợp đồng. 
Theo đó, sau khi trao đổi, thỏa thuận, hai bên thống nhất ký hợp đồng này với các điều khoản cụ thể như sau:
 
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
 
1.1. Bên A thuê và Bên B đồng ý đảm nhận thực hiện các công việc được nêu trong mục  “Mô tả công việc & Quy trình làm việc” theo quy trình như sau:
Bước 1: Tìm hiểu nhu cầu và các tiêu chí của các vị trí đang cần Tiến Cử Nhân Tài mà Bên A cung cấp trên HRchannels.com
Bước 2: Tiến hành Tìm kiếm, thẩm định và Tiến Cử Nhân Tài trực tiếp cho bên A theo mỗi yêu cầu tuyển dụng.
 • Tìm kiếm: Bên B tìm kiếm thông tin dự án bằng các phương pháp kết hợp, theo mối quan hệ chuyên gia
 • Đánh giá: Bên B đánh giá sự phù hợp của ứng viên dựa vào kinh nghiệm và bản mô tả công việc. Làm bản Đánh giá Ứng viên gửi kèm Hồ sơ ứng viên chi tiết cho Khách hàng của chúng tôi xem xém, lựa chọn phỏng vấn qua hệ thống phần mềm Tiến Cử Nhân Tài sau khi đã được bên A chấp nhận là Chuyên gia.
 • Đề cử: Sau những quy trình trên, Bên B sẽ gửi cho bên A những Ứng viên được coi là phù hợp nhất để Doanh nghiệp thẩm định và tổ chức phỏng vấn qua hệ thống. Khi bên B đề xuất ứng viên, hệ thống sẽ gửi thư xác nhận cho ứng viên, qua đó ứng viên sẽ xác nhận/ hoặc không xác nhận bên B là nhà đề cử hợp lý duy nhất cho Khách hàng của chúng tôi. Nếu ứng viên xác nhận, khách hàng của chúng tôi sẽ chấp nhận ứng viên bạn đề cử là hợp lệ và duy nhất.
 • Tổ chức phỏng vấn: khi được Doanh nghiệp lựa chọn phỏng vấn, ứng viên sẽ được xác nhận là do bên B tiến cử và Bên B có nghĩa vụ kết hợp với Doanh nghiệp tổ chức phỏng vấn ứng viên khi có yêu cầu
 • Nhận thưởng: Khi ứng viên được bên B tiến cử mà được phỏng vấn thành công, được doanh nghiệp mời làm việc và đã tham gia làm việc tại Doanh nghiệp thì ứng viên được coi là đã Tiến cử Thành công. Bên A sẽ trao thưởng Tiến Cử Nhân Tài với mức thưởng như đã công bố cho bên B theo tiến trình làm việc của ứng viên khi có xác nhận từ ứng viên và doanh nghiệp.
1.2. Các công việc Tiến cử Nhân tài bên B được phép tham gia tại HRchannels.com

ĐIỀU 2: TIỀN CÔNG VÀ CÁC HỖ TRỢ KHÁC 
 
2.1. Tiền công:
 
Tiền công mà Bên A sẽ thanh toán cho Bên B để thực hiện các công việc nêu tại Điều 1 dựa vào mỗi công việc được bên B tiến cử Nhân sự thành công cho bên A. Tiền công được trả cho bên B đã bao gồm 10% VAT. 

Bên A sẽ thanh toán cho bên B 50% tiền thưởng sau khi ứng viên được giới thiệu vượt qua thời hạn thử việc 30 ngày và 50% còn lại khi ứng viên được mời làm việc chính thức tại bên A. Bên A sẽ thay mặt bên B, khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân từ các khoản thưởng mà bên B thực hiện cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành.

2.2. Các hỗ trợ khác từ Bên A:
 
Ngoài khoản tiền công nêu trên, Bên A sẽ không có trách nhiệm hỗ trợ các khoản phí cố  định nào khác cho bên B ngoại trừ các dự án đặc biệt
 
ĐIỀU 3: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
 
3.1. Quyền và nghĩa vụ của bên A:
 - Đưa thông tin Tuyển dụng của Doanh nghiệp qua hình thức Tiến Cử Nhân Tài lên chuyên mục Tiến cử Nhân tài để cộng đồng chuyên gia tiến cử Việc làm tiến cử nhân tài - HRchannels 
- Chịu mọi trách nhiệm về tin tức mình đăng tuyển. Miễn trừ mọi trách nhiệm pháp lý về tin đăng tuyển đối với HRchannels.com
- Ký hợp đồng này với Chuyên gia để đảm bảo quyền lợi cho bên B
- Kết hợp với bên B xác nhận Chương trình Tiến cử Nhân tài thành công để làm cơ sở thanh toán ứng viên trúng tuyển 
- Thanh toán đầy đủ tiền công Tiến Cử Nhân Tài cho Bên B theo hợp đồng
- Chấp nhận thanh toán tiền thưởng tiến cử Nhân tài cho bên B trong vòng 12 tháng nếu tuyển ứng viên mà được bên B đề cử hợp lệ. 
 
3.2. Quyền và nghĩa vụ của bên B:
 
- Được hưởng phí Tuyển dụng khi thực hiện thành công Tiến Cử Nhân Tài như phần thưởng đã và hợp đồng đã được bên A công bố, ký kết.
- Hoàn thành công việc do mình đảm nhận với chất lượng cao nhất. Chịu trách về công việc do mình thực hiện. 
- Không chia sẻ hoặc làm lộ thông tin của khách hàng khi được bên A cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào khác mà chưa có sự đồng ý của bên A bằng văn bản. 
-  Phối hợp với bên A thực hiện sắp xếp phỏng vấn ứng viên khi có yêu cầu.
- Phối hợp với bên A chăm sóc, kiểm tra, xác thực thông tin ứng viên trúng tuyển và ngày ứng viên đi làm để làm căn cứ thanh toán cho bên B theo quy định.
- Được bảo lưu và được bên A thanh toán phí Tiến cử Nhân tài cho ứng viên 12 tháng kể từ ngày bên B đề cử ứng viên hợp lệ.
 
ĐIỀU 4: CÁC THỎA THUẬN KHÁC 
 
4.1. Hai bên cam kết bảo mật mọi thông tin liên quan đến hợp đồng này, trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước yêu cầu.
 
4.2. Trong những trường hợp có lý do chính đáng, hai bên có thể thỏa thuận tạm ngưng hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Khi đó, bên muốn chấm dứt/tạm ngưng phải thông báo cho bên kia chậm nhất là 1 tháng trước khi muốn chấm dứt hay tạm ngưng.
 
ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 
Hai bên cam kết hoàn toàn tự nguyện khi ký kết và thực hiện nghiêm túc hợp đồng này. Mọi sự thay đổi, bổ sung chỉ có giá trị khi được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên. 
 
Trong quá trình thực hiện, nếu có gì vướng mắc, hai bên sẽ gặp gỡ để trao đổi cùng giải quyết trên tinh thần thương lượng, hợp tác. Nếu không tự giải quyết được sẽ đưa ra Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam giải quyết. Quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên.
 
Hai bên thừa nhận rằng luật áp dụng của hợp đồng này là luật Việt nam. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, có hiệu lực trong vòng 1 năm kể từ ngày ký và tự hết hạn nếu không được ký hợp đồng gia hạn tiếp theo. Hợp đồng được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt có hiệu lực như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.
 
  Đại diện bên A                                                                                              Đại diện bên B

 

Email: sales@hrchannels.com
Hotline: 08 3636 1080

Tại Hà Nội:
Tầng 10, Tòa nhà CIT, 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
B1 Villa - Vinhomes Botanica, đường Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Tại TP. Hồ Chí Minh:
Tầng 6, Tòa nhà Vietcomreal, 68 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tại Hải Phòng:
108 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Viet Nam
Điện thoại: (84 24) 32262768 hoặc (84 24) 37558453
Hotline: 08 3636 1080
Website: 
www.HRchannels.com 
www.TalentIn.vn

 
Để đăng ký tham gia chương trình tuyển dụng qua mạng tiến cử nhân tài, Doanh nghiệp cần thực hiện 3 bước sau:
 1. Đăng ký một gói dịch vụ Tuyển dụng bất kỳ
 2. Hoàn thiện thông tin hồ sơ công ty
 3. Đăng tin tuyển dụng và chọn chức năng tuyển dụng qua Mạng tiến cử nhân tài
 4. Liên hệ với HRchannels để hoàn thiện hợp đồng, quy trình xác thực trước khi HRchannels đại diện cho Doanh nghiệp làm việc với đội ngũ chuyên gia. 
Mức phí bạn đặt để đặt cọc, qua đó HRchannels sẽ thông qua việc xác thực tuyển dụng thành công của bạn để chuyển cho Chuyên gia tiến cử thành công được đặt khi bạn đăng tin tuyển dụng và chọn chức năng tuyển dụng Tiến cử nhân tài. Số tiền trả thưởng sẽ có mức đặt cọc tối thiểu và Doanh nghiệp có thể lựa chọn tối đa tùy theo mỗi vị trí, được xác định tùy theo vị trí lúc bạn đăng tuyển dụng.
 
HRchannels sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp lựa chọn Chuyên gia mình tin tưởng để xác nhận đồng ý cho Chuyên gia đó là đối tác tiến cử nhân tài. Để lựa chọn, Doanh nghiệp có quyền xem Thông tin Hồ sơ CV của Chuyên gia đó trước khi chấp nhận đồng ý chuyên gia.