Ban quản lý dự án "Phát triển các Đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học quốc gia Hà Nội" Tuyển dụng mới nhất

Ban quản lý dự án "Phát triển các Đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học quốc gia Hà Nội"

Add a review
  • Share:

Ban quản lý dự án "Phát triển các Đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học quốc gia Hà Nội" Components Overview

  • Company Size > 10-50
  • Posted Jobs 6
  • Viewed 1607
  • Founded Since 28102021
  • Sectors Xây dựng,

Company Description

Ban Quản lý dự án “Phát triển các Đại học quốc gia Việt Nam – Tiểu dự án ĐHQGHN” (Ban Quản lý dự án World Bank) là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện quyền quản lý dự án “Phát triển các Đại học quốc gia Việt Nam – Tiểu dự án ĐHQGHN”.
Dự án “Phát triển các Đại học quốc gia Việt Nam – Tiểu dự án ĐHQGHN” là dự án thuộc nhóm A, Nguồn vốn đầu tư từ vốn vay Ngân hàng thế giới và vốn đối ứng.
Mục tiêu của Dự án là nâng cao chất lượng, đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN; xây dựng và phát triển thành công một trung tâm nghiên cứu xuất sắc của ĐHQGHN; góp phần hình thành khu Trunng tâm Điều hành ĐHQGHN hiện đại và hệ thống quản trị, cơ chế tài chính tiên tiến, hiệu quả tương xứng với cơ sở vật chất hiện đại được xây dựng mới tại khu vực Hòa Lạc.
 

Office Photos

Active Jobs From Ban quản lý dự án "Phát triển các Đại học quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học quốc gia Hà Nội"