905 Components Overview

  • Company Size >
  • Posted Jobs 2
  • Viewed 40
  • Founded Since
  • Sectors Ngân hàng/Đầu tư ,

Company Description

 

905 là Startup công nghệ tập hợp của những thành viên tài năng và tâm huyết.


Sứ mệnh của 905 là mang tới chất lượng sống tốt hơn cho con người bằng cách cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khoẻ phù hợp nhất. 


Chúng tôi đang xây dựng một cơ sở dữ liệu nhằm giúp người đang điều trị lâu dài về nội tiết có thể lưu trữ được thông tin sức khoẻ của mình, từ đó có điều kiện tiếp cận và mua những sản phẩm chăm sóc sức khoẻ thiết thực nhất để nâng cao chất lượng sống.


Office Photos

Active Jobs From 905