Wed .01 April .2020
feature-top
<p><strong><em><a href="http://hrchannels.com/uptalent/truong-phong-dao-tao-5-nhiem-vu-can-thuc-hien.html">Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo</a> </em></strong><em>&ndash; tưởng chừng l&agrave; một chức danh chỉ xuất hiện trong ng&agrave;nh gi&aacute;o dục. Tuy nhi&ecirc;n, vị tr&iacute; n&agrave;y c&ograve;n xuất hiện trong doanh nghiệp. Vậy trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo l&agrave; ai? Họ c&oacute; nhiệm vụ g&igrave;? Liệu đ&acirc;y c&oacute; phải l&agrave; một vị tr&iacute; quan trọng? B&agrave;i viết dưới đ&acirc;y sẽ cho bạn một v&agrave;i th&ocirc;ng tin hữu &iacute;ch.</em></p> <h2><strong>Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo l&agrave; g&igrave;?</strong></h2> <p><strong><em>Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo </em></strong>l&agrave; người tổ chức v&agrave; quản l&yacute; c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, tập huấn trong một tổ chức, doanh nghiệp nhằm mục đ&iacute;ch n&acirc;ng cao kỹ năng cho nh&acirc;n vi&ecirc;n. T&ugrave;y thuộc v&agrave;o quy m&ocirc; của doanh nghiệp, họ sẽ l&atilde;nh đạo một nh&oacute;m tập huấn vi&ecirc;n hoặc ch&iacute;nh bản th&acirc;n họ sẽ thực hiện việc đ&agrave;o tạo.</p> <p>Một trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo giỏi sẽ đảm bảo được nh&acirc;n vi&ecirc;n trong c&ocirc;ng ty c&oacute; đầy đủ khả năng để thực hiện c&aacute;c c&ocirc;ng việc hướng tới đạt được mục ti&ecirc;u chung.</p> <p>Đối với vị tr&iacute; n&agrave;y, ứng vi&ecirc;n tối thiểu cần c&oacute; bằng đại học trong lĩnh vực nh&acirc;n sự, đ&agrave;o tạo v&agrave; ph&aacute;t triển hoặc quản trị kinh doanh. Những chứng chỉ li&ecirc;n quan hoặc bằng cấp chuy&ecirc;n s&acirc;u hơn sẽ l&agrave; những lợi thế. Ngo&agrave;i ra, ứng vi&ecirc;n cũng cần c&oacute; kinh nghiệm đ&aacute;ng kể trong vị tr&iacute; tương tự hoặc c&ocirc;ng việc tương đương.</p> <p><img alt="mô tả công việc trưởng phòng đào tạo" src="/uptalent/attachments/images/20190301/1551437940572-truong-phong-dao-tao-la-gi.jpg" style="height:215px; width:600px" /></p> <h2><strong>C&ocirc;ng việc của trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo</strong></h2> <h3><strong>1. X&acirc;y dựng c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo mới</strong></h3> <p>Th&ocirc;ng qua việc ph&acirc;n t&iacute;ch nghề nghiệp, hướng ph&aacute;t triển nghề nghiệp, đ&aacute;nh gi&aacute; năng lực nh&acirc;n vi&ecirc;n hiện tại, thảo luận với c&aacute;c quản l&yacute; trực tiếp, nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; gi&aacute;m đốc, trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo sẽ nhận định v&agrave; ph&aacute;t triển c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo mới. Chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo c&oacute; thể l&agrave; ph&aacute;t triển kỹ năng mới hoặc n&acirc;ng cao những kỹ năng cũ, bổ sung kiến thức, c&aacute;c c&ocirc;ng nghệ mới c&oacute; thể &aacute;p dụng v&agrave;o c&ocirc;ng việc,... t&ugrave;y theo nhu cầu.</p> <p>Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo c&oacute; nhiệm vụ t&igrave;m hiểu v&agrave; cập nhật c&aacute;c phương ph&aacute;p đ&agrave;o tạo mới để n&acirc;ng cao hiệu quả đ&agrave;o tạo. Họ cũng sẽ l&ecirc;n trước lịch đ&agrave;o tạo trong năm cho doanh nghiệp, bao gồm sắp xếp thời gian, th&ocirc;ng b&aacute;o nh&acirc;n sự v&agrave; chuẩn bị ng&acirc;n s&aacute;ch.</p> <h3><strong>2. Tổ chức thực hiện chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo</strong></h3> <p>Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo c&oacute; nhiệm vụ tổ chức tập huấn đ&agrave;o tạo nh&acirc;n vi&ecirc;n mới v&agrave; nh&acirc;n vi&ecirc;n cũ để n&acirc;ng cao năng lực nghiệp vụ.</p> <p>Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo cũng sẽ l&agrave; người x&acirc;y dựng hoặc tổ chức x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng cụ d&agrave;nh cho đ&agrave;o tạo như t&agrave;i liệu tập huấn, c&aacute;c b&agrave;i ph&aacute;t biểu, b&agrave;i kiểm tra đầu v&agrave;o đầu ra đối với nh&acirc;n vi&ecirc;n. Đối với những t&agrave;i liệu tập huấn được cung cấp bởi c&aacute;c b&ecirc;n thứ ba, trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo sẽ r&agrave; so&aacute;t để t&igrave;m ra c&aacute;c điểm chưa ph&ugrave; hợp cần sửa.</p> <p>Khi tổ chức c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo cũng sẽ quan t&acirc;m tới c&aacute;c vấn đề hậu cần kỹ thuật như c&aacute;c trang thiết bị d&ugrave;ng cho tập huấn. C&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c chuẩn bị kh&aacute;c như nơi tổ chức tập huấn (c&oacute; thể l&agrave; ngay tại doanh nghiệp hoặc tại một địa điểm b&ecirc;n ngo&agrave;i), phương tiện đi lại, đồ d&ugrave;ng hậu cầu kh&aacute;c c&oacute; thể kh&ocirc;ng phải do trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo chuẩn bị nhưng sẽ l&agrave; người duyệt th&ocirc;ng qua.</p> <p>Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo c&oacute; thể l&agrave; người trực tiếp đ&agrave;o tạo, quản l&yacute; những tập huấn vi&ecirc;n của bộ phận hoặc t&igrave;m kiếm những tập huấn vi&ecirc;n ph&ugrave; hợp từ b&ecirc;n ngo&agrave;i.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, vị tr&iacute; n&agrave;y c&ograve;n c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm thảo luận với c&aacute;c l&atilde;nh đạo để t&igrave;m ra c&aacute;c vấn đề trong đ&agrave;o tạo, c&aacute;c vấn đề cấu tr&uacute;c v&agrave; c&aacute;c điểm cần thay đổi cho ph&ugrave; hợp với từng bộ phận.</p> <p><img alt="mô tả công việc trưởng phòng đào tạo" src="/uptalent/attachments/images/20190301/1551437943697-truong-phong-dao-tao-lam-gi.jpg" style="height:424px; width:600px" /></p> <p><em>Xem th&ecirc;m &gt;&gt;&gt;&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/uptalent/mo-ta-cong-viec-cua-truong-phong-dao-tao.html#">M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc của Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo</a></em></p> <h3><strong>3. Ph&aacute;t triển c&aacute;c c&ocirc;ng cụ theo d&otilde;i đ&aacute;nh gi&aacute;</strong></h3> <p>Đối với vai tr&ograve; đảm bảo năng lực của nh&acirc;n vi&ecirc;n, trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo chịu tr&aacute;ch nhiệm x&acirc;y dựng c&ocirc;ng cụ để thực hiện đ&aacute;nh gi&aacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc (trước v&agrave; sau khi diễn ra tập huấn). Từ những kết quả đ&aacute;nh gi&aacute; n&agrave;y, họ c&oacute; thể nhận định được những thiếu s&oacute;t cần bổ sung hay l&ecirc;n &yacute; tưởng cho những chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo tiếp theo.</p> <p>Ngo&agrave;i đ&aacute;nh gi&aacute; con người, họ cũng đ&aacute;nh gi&aacute; chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo (trong v&agrave; sau khi diễn ra). Th&ecirc;m nữa, họ sẽ thu thập &yacute; kiến từ nh&acirc;n vi&ecirc;n để tổng hợp phản hồi về chương tr&igrave;nh. Từ những đ&aacute;nh gi&aacute; n&agrave;y, họ c&oacute; thể t&igrave;m ra những vấn đề c&ograve;n tồn tại (về nội dung tập huấn, c&aacute;ch thức tổ chức tập huấn) để sữa chữa hoặc ph&aacute;t triển những chương tr&igrave;nh tốt hơn trong tương lai.</p> <h3><strong>4. Quản l&yacute; chi ph&iacute; đ&agrave;o tạo</strong></h3> <p>Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo sẽ quản l&yacute; c&aacute;c chi ph&iacute; sử dụng cho chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo, như chi ph&iacute; thu&ecirc; địa điểm tập huấn, chi ph&iacute; trả cho tập huấn vi&ecirc;n, chi ph&iacute; trả cho người tham gia tập huấn, chi ph&iacute; trang thiết bị, chi ph&iacute; chuẩn bị t&agrave;i liệu c&aacute;c c&aacute;c c&ocirc;ng t&aacute;c hậu cần cho tập huấn,... Họ sẽ l&ecirc;n ng&acirc;n s&aacute;ch chi tiết đảm bảo đủ cho chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo đồng thời tiết kiệm chi ph&iacute; nhất c&oacute; thể v&agrave; giảm thiểu việc ph&aacute;t sinh những chi ph&iacute; kh&ocirc;ng cần thiết.</p> <h3><strong>5. Tuyển dụng nh&acirc;n lực cho ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo</strong></h3> <p>Trưởng ph&ograve;ng tuyển dụng sẽ tham gia c&ugrave;ng bộ phận nh&acirc;n sự trong qu&aacute; tr&igrave;nh tuyển dụng nh&acirc;n sự mới cho bộ phận đ&agrave;o tạo. Họ trực tiếp lọc hồ sơ, phỏng vấn, v&agrave; lựa chọn ứng vi&ecirc;n.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, trong những trường hợp cần t&igrave;m nh&acirc;n sự ngắn hạn tham gia v&agrave;o c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo hoặc phục vụ hậu cần, trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo cũng sẽ l&agrave; người đ&aacute;nh gi&aacute; mức độ ph&ugrave; hợp về kiến thức, kỹ năng của tập huấn vi&ecirc;n đối với m&ocirc;i trường v&agrave; nh&acirc;n sự của doanh nghiệp.</p> <p><img alt="mô tả công việc trưởng phòng đào tạo" src="/uptalent/attachments/images/20190301/1551437940447-nhiem-vu-truong-phong-dao-tao.jpg" style="height:342px; width:600px" /><br /> &gt;&gt;&gt; <em>Xem th&ecirc;m:&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/uptalent/yeu-to-quan-trong-de-tro-thanh-truong-phong-dao-tao-gioi-luong-cao.html#">Yếu tố quan trọng để trở th&agrave;nh Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo giỏi lương cao</a></em></p> <h3><strong>6. Nhiệm vụ kh&aacute;c</strong></h3> <p>Ngo&agrave;i c&aacute;c nhiệm vụ ch&iacute;nh v&agrave; cốt yếu tr&ecirc;n, trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo c&oacute; thể thực hiện một số nhiệm vụ kh&aacute;c như tham gia đ&agrave;o tạo li&ecirc;n kết với đối t&aacute;c, hoặc c&aacute;c nhiệm vụ m&agrave; họ thấy cần thiết hoặc được cấp tr&ecirc;n giao.</p> <h2><strong>Th&aacute;ch thức đối với một trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo</strong></h2> <p>Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo đang phải đối mặt với nhiều th&aacute;ch thức kh&aacute;c nhau, bao gồm việc cắt giảm chi ph&iacute; cho c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo.</p> <h3><strong>1. Th&aacute;ch thức về kỹ thuật</strong></h3> <p>Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo cần lu&ocirc;n cập nhật những th&ocirc;ng tin mới về quy định, ch&iacute;nh s&aacute;ch của c&ocirc;ng ty, c&aacute;c phương ph&aacute;p đ&agrave;o tạo mới v&agrave; c&aacute;c vấn đề mới ph&aacute;t sinh đối với nguồn nh&acirc;n lực (đặc biệt l&agrave; đối với c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin).</p> <h3><strong>2. Th&aacute;ch thức về chiến lược</strong></h3> <p>Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo cần theo d&otilde;i v&agrave; phản hồi lại những y&ecirc;u cầu thay đổi về kỹ năng, cũng như cung cấp c&aacute;c chương tr&igrave;nh đ&agrave;o tạo ngắn hạn v&agrave; d&agrave;i hạn nhằm n&acirc;ng cao năng lực l&agrave;m việc.</p> <h3><strong>3. Th&aacute;ch thức về chuy&ecirc;n m&ocirc;n</strong></h3> <p>Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo cần lu&ocirc;n cập nhật những thay đổi về thực h&agrave;nh đ&agrave;o tạo, quản l&yacute; việc ph&aacute;t triển của nguồn nh&acirc;n lực, đảm bảo rằng tập huấn vi&ecirc;n v&agrave; quản l&yacute; cấp dưới thực hiện theo đ&uacute;ng những &yacute; tưởng v&agrave; phương ph&aacute;p đ&agrave;o tạo.</p> <p>Trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo phải lu&ocirc;n l&agrave; người đi đầu, hiểu về chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; kỹ năng cũng như c&oacute; nhận định tốt về những kiến thức v&agrave; kỹ năng mới. Ngo&agrave;i ra, phương ph&aacute;p tập huấn cũng l&agrave; một kh&iacute;a cạnh quan trọng th&aacute;ch thức khả năng của trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo hiện đại.</p> <p><img alt="mô tả công việc trưởng phòng đào tạo" src="/uptalent/attachments/images/20190301/1551437940478-truong-phong-dao-tao.jpg" style="height:342px; width:600px" /></p> <p>Xem th&ecirc;m &gt;&gt;&gt;&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/uptalent/20-cau-hoi-phong-van-truong-phong-dao-tao-nhat-dinh-phai-biet.html#">20 c&acirc;u hỏi phỏng vấn trưởng ph&ograve;ng đ&agrave;o tạo nhất định phải biết</a></p> <p><em>Nguồn ảnh: Internet.</em></p>