Mon .22 July .2019
feature-top

Nghệ thuật đàm phán lương

<p>Trong buổi phỏng vấn, khi nh&agrave; tuyển dụng hỏi bạn:&nbsp;<strong>&ldquo; Anh/Chị mong muốn lương bao nhi&ecirc;u?&rdquo;</strong></p> <p>Theo kinh nghiệm 11 năm phỏng vấn hơn 40 triệu lượt ứng vi&ecirc;n/năm của đội ngũ Tư vấn tuyển dụng từ HRchannels, ch&uacute;ng t&ocirc;i nghĩ rằng, bạn n&ecirc;n đặt 3&nbsp;c&acirc;u hỏi sau cho Nh&agrave; tuyển dụng, trước khi bạn đưa ra một con số ch&iacute;nh x&aacute;c</p>
14Views424Shares
feature-top

Which one is better: contingency recruitment or retained executive search?

<p><em>Have you heard about <strong>contingency recruitment</strong> and <strong>retained executive search</strong>? What are they? Which one should you use to fill an open position? Let&rsquo;s read the article below to find out the answers.</em></p>
424Views424Shares
feature-top

20 câu hỏi phỏng vấn giám đốc nhân sự chuyên sâu nhất

<p><em><strong>Gi&aacute;m đốc nh&acirc;n sự (CHRO)</strong> l&agrave; một trong những vị tr&iacute; quan trọng nhất trong doanh nghiệp. Vậy n&ecirc;n, c&acirc;u hỏi phỏng vấn vị tr&iacute; n&agrave;y cũng l&agrave; những c&acirc;u hỏi h&oacute;c b&uacute;a nhất. Nếu bạn đang băn khoăn kh&ocirc;ng biết nh&agrave; tuyển dụng sẽ đặt ra những c&acirc;u hỏi như thế n&agrave;o, h&atilde;y tham khảo b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y do HRchannels tổng hợp.</em></p>
424Views424Shares

CẨM NANG TÌM VIỆC

feature-top
CẨM NANG TÌM VIỆC

20 câu hỏi phỏng vấn giám đốc nhân sự chuyên sâu nhất

<p><em><strong>Gi&aacute;m đốc nh&acirc;n sự (CHRO)</strong> l&agrave; một trong những vị tr&iacute; quan trọng nhất trong doanh nghiệp. Vậy n&ecirc;n, c&acirc;u hỏi phỏng vấn vị tr&iacute; n&agrave;y cũng l&agrave; những c&acirc;u hỏi h&oacute;c b&uacute;a nhất. Nếu bạn đang băn khoăn kh&ocirc;ng biết nh&agrave; tuyển dụng sẽ đặt ra những c&acirc;u hỏi như thế n&agrave;o, h&atilde;y tham khảo b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y do HRchannels tổng hợp.</em></p>
4 Views424 Shares

More News »

CẨM NANG TUYỂN DỤNG

feature-top
CẨM NANG TUYỂN DỤNG

Nghệ thuật đàm phán lương

<p>Trong buổi phỏng vấn, khi nh&agrave; tuyển dụng hỏi bạn:&nbsp;<strong>&ldquo; Anh/Chị mong muốn lương bao nhi&ecirc;u?&rdquo;</strong></p> <p>Theo kinh nghiệm 11 năm phỏng vấn hơn 40 triệu lượt ứng vi&ecirc;n/năm của đội ngũ Tư vấn tuyển dụng từ HRchannels, ch&uacute;ng t&ocirc;i nghĩ rằng, bạn n&ecirc;n đặt 3&nbsp;c&acirc;u hỏi sau cho Nh&agrave; tuyển dụng, trước khi bạn đưa ra một con số ch&iacute;nh x&aacute;c</p>
4 Views424 Shares

More News »