Thu .27 February .2020
feature-top

Cách viết CV ấn tượng cho vị trí Trợ lý Giám đốc

<p>Nằm l&ograve;ng c&aacute;ch viết <strong>CV ấn tượng cho vị tr&iacute; Trợ l&yacute; Gi&aacute;m đốc</strong>, bạn c&oacute; thể &ldquo;c&ocirc;ng ph&aacute; đại th&agrave;nh&rdquo; mọi đối thủ cạnh tranh v&agrave; lọt v&agrave;o &ldquo;bể t&agrave;i năng&rdquo; của tổ chức.&nbsp;</p>
14Views424Shares
feature-top

Nhà tuyển dụng tìm kiếm tố chất gì ở Trợ lý  Giám đốc

<p>T&igrave;m hiểu <strong>tố chất của một Trợ l&yacute; Gi&aacute;m đốc</strong> khiến bạn th&ecirc;m tin tưởng v&agrave;o sự lựa chọn của bản th&acirc;n m&igrave;nh tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh của một Trợ l&yacute; Gi&aacute;m đốc</p>
424Views424Shares
feature-top

Trợ lý Giám đốc và những điều ít người biết

<p>Ứng tuyển <strong>Trợ l&yacute; Gi&aacute;m đốc</strong> cần hiểu biết th&ocirc;ng tin cần thiết để tr&aacute;nh đi những ảo mộng về nghề v&agrave; đảm bảo một sự nghiệp &ldquo;vững như b&agrave;n thạch&rdquo;.</p>
424Views424Shares

NƠI SỰ NGHIỆP TỎA SÁNG

feature-top
NƠI SỰ NGHIỆP TỎA SÁNG

Thông tin tuyển dụng Kế toán trưởng

<p><strong>Tuyển dụng Kế to&aacute;n trưởng</strong> gi&uacute;p doanh nghiệp quản l&yacute; tốt sức khỏe t&agrave;i ch&iacute;nh, bảo vệ tốt h&agrave;ng r&agrave;o ph&aacute;p l&yacute; cho mọi hoạt động sản xuất &ndash; kinh doanh v&agrave; gia tăng sự minh bạch của d&ograve;ng tiền ra v&agrave;o tổ chức</p>
4 Views424 Shares

More News »