Thu .21 March .2019
feature-top

20 câu hỏi phỏng vấn giám đốc nhân sự chuyên sâu nhất

<p><em><strong>Gi&aacute;m đốc nh&acirc;n sự (CHRO)</strong> l&agrave; một trong những vị tr&iacute; quan trọng nhất trong doanh nghiệp. Vậy n&ecirc;n, c&acirc;u hỏi phỏng vấn vị tr&iacute; n&agrave;y cũng l&agrave; những c&acirc;u hỏi h&oacute;c b&uacute;a nhất. Nếu bạn đang băn khoăn kh&ocirc;ng biết nh&agrave; tuyển dụng sẽ đặt ra những c&acirc;u hỏi như thế n&agrave;o, h&atilde;y tham khảo b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y do HRchannels tổng hợp.</em></p>
14Views424Shares
feature-top

7 nhiệm vụ chính của một giám đốc nhân sự

<p><em><strong>Gi&aacute;m đốc nh&acirc;n sự</strong> (Chief Human Resources Officer &ndash; CHRO) l&agrave; g&igrave;? Gi&aacute;m đốc nh&acirc;n sự giữ vai tr&ograve; g&igrave; trong doanh nghiệp? Nhiệm vụ ch&iacute;nh của họ l&agrave; g&igrave;? B&agrave;i viết dưới đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; một c&aacute;i nh&igrave;n tổng qu&aacute;t về c&ocirc;ng việc của một CHRO.</em></p>
424Views424Shares
feature-top

Top 30 CEO và những câu nói nổi tiếng

<p><em>Để trở th&agrave;nh một <strong>CEO</strong> giỏi &ndash; bạn hẳn muốn t&igrave;m cho m&igrave;nh một h&igrave;nh mẫu CEO l&yacute; tưởng. H&atilde;y tham khảo top 30 CEO v&agrave; những c&acirc;u n&oacute;i nổi tiếng của họ được tr&igrave;nh b&agrave;y bởi HRchannels trong b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y.</em></p>
424Views424Shares

CẨM NANG TÌM VIỆC

feature-top
CẨM NANG TÌM VIỆC

20 câu hỏi phỏng vấn giám đốc nhân sự chuyên sâu nhất

<p><em><strong>Gi&aacute;m đốc nh&acirc;n sự (CHRO)</strong> l&agrave; một trong những vị tr&iacute; quan trọng nhất trong doanh nghiệp. Vậy n&ecirc;n, c&acirc;u hỏi phỏng vấn vị tr&iacute; n&agrave;y cũng l&agrave; những c&acirc;u hỏi h&oacute;c b&uacute;a nhất. Nếu bạn đang băn khoăn kh&ocirc;ng biết nh&agrave; tuyển dụng sẽ đặt ra những c&acirc;u hỏi như thế n&agrave;o, h&atilde;y tham khảo b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y do HRchannels tổng hợp.</em></p>
4 Views424 Shares

More News »

CẨM NANG TUYỂN DỤNG

feature-top
CẨM NANG TUYỂN DỤNG

7 nhiệm vụ chính của một giám đốc nhân sự

<p><em><strong>Gi&aacute;m đốc nh&acirc;n sự</strong> (Chief Human Resources Officer &ndash; CHRO) l&agrave; g&igrave;? Gi&aacute;m đốc nh&acirc;n sự giữ vai tr&ograve; g&igrave; trong doanh nghiệp? Nhiệm vụ ch&iacute;nh của họ l&agrave; g&igrave;? B&agrave;i viết dưới đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; một c&aacute;i nh&igrave;n tổng qu&aacute;t về c&ocirc;ng việc của một CHRO.</em></p>
4 Views424 Shares

More News »