Thu .27 February .2020
feature-top
<p>Nh&agrave; tuyển dụng đang t&igrave;m kiếm nh&acirc;n t&agrave;i CEO? Bạn muốn nộp đơn để thực hiện bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp l&atilde;nh đạo của m&igrave;nh.</p> <p>Để chứng minh bạn l&agrave; nh&acirc;n t&agrave;i duy nhất cho vị tr&iacute; Gi&aacute;m đốc cấp cao, CV của bạn cần to&aacute;t l&ecirc;n kh&iacute; chất của một CEO &ndash; Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh. Vậy l&agrave;m thế n&agrave;o để x&acirc;y dựng một CV ấn tượng, xứng tầm Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh? Để t&igrave;m ra c&acirc;u trả lời ph&ugrave; hợp cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh, bạn đọc h&atilde;y c&ugrave;ng tham khảo b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y của HRchannels về <a href="http://hrchannels.com/uptalent/tiet-lo-cv-an-tuong-cua-ceo.html"><strong>mẫu CV ấn tượng của&nbsp;CEO</strong></a> nh&eacute;.</p> <h2><strong>I. Tại sao CV ấn tượng lại quan trọng khi ứng tuyển vị tr&iacute; CEO?</strong></h2> <p>CEO hay Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh được mệnh danh l&agrave; &ldquo;người thuyền trưởng&rdquo; l&atilde;nh đạo to&agrave;n doanh nghiệp. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, bản CV ho&agrave;n hảo c&oacute; thể gi&uacute;p bạn đ&aacute;nh tiếng cho nh&agrave; tuyển dụng về thương hiệu c&aacute; nh&acirc;n của một nh&agrave; l&atilde;nh đạo t&agrave;i ba.</p> <p>Chưa kể rằng, CEO l&agrave; một vị tr&iacute; quan trọng, đ&ograve;i hỏi th&agrave;nh thục nhiều kỹ năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n v&agrave; kinh nghiệm quản l&yacute;, thời gian tuyển dụng ngắn n&ecirc;n CV bạn thiết kế cần bật l&ecirc;n nhiều điểm nhấn ấn tượng về th&agrave;nh tựu v&agrave; gi&aacute; trị lan tỏa tới cộng đồng.</p> <p>Tựu chung lại, CV của bạn kh&aacute;c biệt so với những CV d&agrave;nh cho c&aacute;c vị tr&iacute; C &ndash; suit v&agrave; cấp bậc nh&acirc;n vi&ecirc;n kh&aacute;c sẽ khiến cuộc điện thoại mời phỏng vấn sẽ kh&ocirc;ng c&ograve;n qu&aacute; xa vời. &nbsp;</p> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20200125/1579962675621-Mau CV an tuong cho CEO_5.jpg" style="height:486px; width:730px" /></p> <h2><strong>II. CV ấn tượng cho vị tr&iacute; CEO c&oacute; g&igrave;? </strong></h2> <h3><strong>1. Lộ tr&igrave;nh thăng tiến b&agrave;i bản</strong></h3> <p>Bạn đ&atilde; từng kinh qua chức phận của một CFO &ndash; Gi&aacute;m đốc t&agrave;i ch&iacute;nh, một CMO &ndash; Gi&aacute;m đốc Marketing hay thậm ch&iacute; l&agrave; CIO &ndash; Gi&aacute;m đốc th&ocirc;ng tin hoặc l&agrave; một Trợ l&yacute; Gi&aacute;m đốc th&igrave; khả năng l&atilde;nh đạo của bạn sẽ kh&ocirc;ng cần nhiều giấy mực để chứng minh nữa phải kh&ocirc;ng?</p> <p>Lộ tr&igrave;nh thăng tiến sẽ gi&uacute;p bạn sẽ kh&ocirc;ng chỉ l&agrave;m s&aacute;ng tỏ c&acirc;u hỏi &ldquo;V&igrave; sao bạn nhảy việc?&rdquo; m&agrave; c&ograve;n khẳng định cho nh&agrave; tuyển dụng rằng bạn l&agrave; nh&acirc;n tố hội tụ c&aacute;c tố chất của CEO.</p> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20200125/1579962423389-Mau CV an tuong cho CEO_4.jpg" style="height:612px; width:730px" /></p> <p>&gt;&gt;&gt; C&oacute; thể bạn quan t&acirc;m:&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/uptalent/ceo-la-gi-ceo-can-so-huu-to-chat-nao.html#">CEO l&agrave; g&igrave; ? CEO cần sở hữu tố chất n&agrave;o?</a></p> <h3><strong>2. Mục ti&ecirc;u chiến lược r&otilde; r&agrave;ng</strong></h3> <p>Bạn c&oacute; phải l&agrave; mảnh gh&eacute;p c&ograve;n thiếu m&agrave; doanh nghiệp đang t&igrave;m kiếm, bạn c&oacute; thể mang lại những gi&aacute; trị tuyệt vời cho doanh nghiệp? Tất cả đều cần được highlight r&otilde; n&eacute;t trong phần mục ti&ecirc;u sứ mệnh ở phần đầu CV.</p> <p>Bạn sẽ l&agrave;m được g&igrave; cho tổ chức trong v&ograve;ng 2 đến 5 năm tới, tất cả cần được thể hiện đanh th&eacute;p trong phần m&ocirc; tả mục ti&ecirc;u, chiến lược v&agrave; tầm nh&igrave;n sự nghiệp.</p> <p>C&oacute; thể lấy v&iacute; dụ, c&aacute;c CV tr&ecirc;n hội tụ mục ti&ecirc;u r&otilde; r&agrave;ng như:</p> <ul> <li>Định hướng APT Media trở th&agrave;nh đối t&aacute;c cao cấp của Zalo Ads</li> <li>Gi&uacute;p kh&aacute;ch h&agrave;ng khai th&aacute;c tiềm năng Zalo. &nbsp;</li> <li>X&acirc;y dựng văn h&oacute;a doanh nghiệp bền vững, t&iacute;ch cực, minh bạch.&nbsp;</li> </ul> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20200125/1579962082139-Mau CV an tuong cho CEO_1.jpg" style="height:612px; width:730px" /></p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>3. Th&agrave;nh t&iacute;ch rực s&aacute;n</strong><strong>g CV</strong></h3> <p>Điều bạn đ&atilde; l&agrave;m được ở tổ chức cũ c&oacute; thực sự ấn tượng? Bạn c&oacute; niềm tin v&agrave; khả năng vực dậy một doanh nghiệp? Điều m&agrave; doanh nghiệp cần ch&iacute;nh l&agrave; những gi&aacute; trị biết n&oacute;i được tr&igrave;nh b&agrave;y trong mục &ldquo;Kinh nghiệm l&agrave;m việc&rdquo;.&nbsp;</p> <p><strong>Kinh nghiệm quản l&yacute;</strong></p> <ul> </ul> <p>Số nh&acirc;n vi&ecirc;n bạn quản l&yacute; cũng c&oacute; thể coi l&agrave; chiến t&iacute;ch. V&iacute; dụ, bạn c&oacute; kinh nghiệm quản l&yacute; 50 &ndash; 100 nh&acirc;n vi&ecirc;n trong lĩnh vực nghi&ecirc;n cứu thị trường b&aacute;n lẻ. Đồng thời c&oacute; khả năng th&uacute;c đẩy tinh thần v&agrave; hiệu suất l&agrave;m việc của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong nh&oacute;m v&agrave; to&agrave;n doanh nghiệp.</p> <p>Ngo&agrave;i ra, nếu đ&atilde; từng l&agrave;m Trợ l&yacute; Gi&aacute;m đốc bạn cũng cần đề cập kinh nghiệm hỗ trợ Ban Gi&aacute;m đốc trong việc triển khai thực hiện, hoạch định chiến lược ph&aacute;t triển c&ocirc;ng ty.</p> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20200125/1579962112945-Mau CV an tuong cho CEO_3.jpg" style="height:612px; width:730px" /></p> <h3><strong>Con số th&agrave;nh t&iacute;ch đầy ấn tượng</strong></h3> <ul> <li>Tăng doanh thu th&ecirc;m 250% trong 3 năm hoặc tăng database kh&aacute;ch h&agrave;ng l&ecirc;n 20% trong v&ograve;ng 1 năm đồng nghĩa với doanh thu năm đ&oacute; nh&iacute;ch th&ecirc;m 35%.</li> <li>X&acirc;y dựng giải ph&aacute;p Marketing cho c&aacute;c doanh nghiệp kết nối v&agrave; tương t&aacute;c dễ d&agrave;ng với h&agrave;ng triệu người d&ugrave;ng Zalo.</li> <li>Thu h&uacute;t th&ecirc;m kh&aacute;ch h&agrave;ng với cơ hội tiếp cận 80 triệu người d&ugrave;ng tr&ecirc;n Zalo gi&uacute;p tăng trưởng doanh số. &nbsp;</li> </ul> <h2><strong>III. L&agrave;m thế n&agrave;o để thiết kế một CV ấn tượng cho CEO?</strong></h2> <p>Đ&acirc;u phải l&agrave; bảng tổng hợp th&agrave;nh t&iacute;ch, CV ấn tượng của CEO c&oacute; thể tiết lộ rằng chủ nh&acirc;n của n&oacute; l&agrave; một người l&atilde;nh đạo tr&iacute; tuệ, bản lĩnh, lu&ocirc;n nỗ lực v&igrave; mục ti&ecirc;u chung của tổ chức, l&agrave; đối t&aacute;c tin cậy của kh&aacute;ch h&agrave;ng, l&agrave; người bạn, người thầy th&acirc;n thiết của nh&acirc;n vi&ecirc;n trong nội bộ doanh nghiệp.</p> <p>Dưới đ&acirc;y, HRchannels đ&atilde; tổng hợp c&aacute;c kỹ năng cần highlight trong CV ấn tượng của CEO:</p> <h3><strong>1. Kh&iacute; chất của người g&acirc;y ảnh hưởng</strong></h3> <p>Nh&agrave; l&atilde;nh đạo l&agrave; người c&oacute; sức ảnh hưởng lớn đến tập thể. V&igrave; vậy, mỗi nh&acirc;n vi&ecirc;n trong c&ocirc;ng ty đều &ldquo;nằm l&ograve;ng&rdquo; mục ti&ecirc;u v&agrave; sứ mệnh của tổ chức v&agrave; đồng dạng tư duy c&ugrave;ng nh&agrave; l&atilde;nh đạo của họ.</p> <p>Từ đ&oacute;, bạn cần đề cập tới khả năng truyền th&ocirc;ng v&agrave; tạo dựng nh&acirc;n hiệu để g&acirc;y ấn tượng tuyệt đối nh&eacute;.</p> <p>M&aacute;ch nhỏ: CV tiếng Anh đề cập đến c&aacute;c từ kh&oacute;a tạo dựng h&igrave;nh ảnh của một người g&acirc;y ảnh hưởng, một nh&agrave; chiến lược oai h&ugrave;ng:</p> <ul> <li>Management and Leadership (Khả năng quản l&yacute; v&agrave; l&atilde;nh đạo)</li> <li>Calculated Risk Management (Khả năng quản l&yacute; rủi ro)</li> <li>Strategy and Determination (Khả năng chiến lược v&agrave; quyết đo&aacute;n)</li> </ul> <p>&nbsp;<img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20200125/1579963685983-Mau CV an tuong cho CEO_6.jpg" style="height:490px; width:730px" /></p> <p>&gt;&gt;&gt; Xem th&ecirc;m:&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/uptalent/giam-doc-dieu-hanh-nhan-to-then-chot-quyet-dinh-thanh-bai-cua-doanh-nghiep.html#">Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh &ndash; Nh&acirc;n tố then chốt quyết định th&agrave;nh bại của doanh nghiệp</a></p> <h3><strong>2. Khả năng th&uacute;c đẩy nh&acirc;n vi&ecirc;n </strong></h3> <p>Khả năng tự tạo động lực v&agrave; th&uacute;c đẩy nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave; nghệ thuật của nh&agrave; l&atilde;nh đạo. Muốn căng được ngọn buồm sức mạnh của doanh nghiệp, <a href="http://hrchannels.com/uptalent/giam-doc-dieu-hanh-nhan-to-then-chot-quyet-dinh-thanh-bai-cua-doanh-nghiep.html">CEO</a> cần trợ lực của tổ chức. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, bạn cần thể hiện m&igrave;nh l&agrave; người c&oacute; khả năng tạo động lực v&agrave; cổ vũ tinh thần l&agrave;m việc của nh&acirc;n vi&ecirc;n, đồng thời sẵn s&agrave;ng g&oacute;p &yacute; sửa sai v&agrave; gi&uacute;p nh&acirc;n vi&ecirc;n trở th&agrave;nh phi&ecirc;n bản tốt nhất của ch&iacute;nh m&igrave;nh v&agrave; một phần tử tinh anh đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng tổ chức trong những chặng đường ph&aacute;t triển về sau.</p> <p>Lưu &yacute;: Trong CV tiếng Anh, từ kh&oacute;a ghi điểm cho khả năng th&uacute;c đẩy động lực nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave; &ldquo;inspired employees&rdquo; v&agrave; thậm ch&iacute; l&agrave; &ldquo;self &ndash; motivated&rdquo; (tự tạo động lực).</p> <h3><strong>3. Giao tiếp chuy&ecirc;n nghiệp</strong></h3> <p>Kỹ năng giao tiếp bằng lời v&agrave; bằng văn bản th&agrave;nh thạo sẽ trở th&agrave;nh chất x&uacute;c t&aacute;c hữu hiệu cho th&agrave;nh c&ocirc;ng của một CEO bởi CEO cần giỏi thuyết phục đối t&aacute;c, kh&aacute;ch h&agrave;ng nhằm k&yacute; kết th&agrave;nh c&ocirc;ng c&aacute;c hợp đồng giao thương m&agrave; lợi &iacute;ch đong đầy đối với cả hai b&ecirc;n. Bởi vậy, nếu bạn tự tin th&igrave; h&atilde;y đ&aacute;nh thật nhiều sao cho kỹ năng n&agrave;y bạn nh&eacute;.</p> <p>Mẹo nhỏ: C&aacute;c keyword cần highlight trong CV tiếng Anh để g&acirc;y ấn tượng về một CEO c&oacute; khả năng giao tiếp v&agrave; đ&agrave;m ph&aacute;n chuy&ecirc;n nghiệp: &ldquo;Effective communication, delegation and negotiation&rdquo;. &nbsp;</p> <h3><strong>4. Tr&igrave;nh độ ngoại ngữ</strong></h3> <p>Sếp l&agrave;m việc với c&aacute;c đối t&aacute;c trong nước v&agrave; nước ngo&agrave;i n&ecirc;n việc thạo &iacute;t nhất 2 ngoại ngữ trở l&ecirc;n (tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Ph&aacute;p, tiếng H&agrave;n, tiếng Trung,&hellip;) sẽ l&agrave; một điểm cộng lớn. H&atilde;y tự cho m&igrave;nh th&ecirc;m nhiều sao nếu bạn sở hữu nhiều chứng chỉ ngoại ngữ nh&eacute;.</p> <h3><strong>5. Format CV ấn tượng </strong></h3> <p>CV cần được tr&igrave;nh b&agrave;y gọn ghẽ trong 1 trang giấy với c&aacute;c mục được thiết kế r&otilde; r&agrave;ng để l&agrave;m gi&atilde;n mắt người đọc. Đặc biệt, bạn n&ecirc;n chọn một ảnh Avata thật oai phong v&agrave; cuốn h&uacute;t bởi đ&oacute; l&agrave; những thiện cảm duy nhất m&agrave; nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; được từ bạn.</p> <p>Tựu chung lại, một CV duy&ecirc;n d&aacute;ng sẽ bao gồm 1 ảnh đại diện thật thu h&uacute;t v&agrave; nội dung CV n&ecirc;n được tr&igrave;nh b&agrave;y th&agrave;nh 2 cột v&agrave; l&agrave;m r&otilde; c&aacute;c mục: Mục ti&ecirc;u nghề nghiệp, Kinh nghiệm l&agrave;m việc, Tr&igrave;nh độ học vấn, Sở th&iacute;ch thay v&igrave; tr&igrave;nh b&agrave;y d&agrave;n trải theo kiểu liệt k&ecirc;. Đặc biệt, bạn h&atilde;y nhớ th&ecirc;m v&agrave;o những con số để gi&aacute; trị của bạn được củng cố bạn nh&eacute;.</p> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20200125/1579964101551-Mau CV an tuong cho CEO_7.jpg" style="height:1032px; width:730px" /></p> <p>&gt;&gt;&gt; Bạn n&ecirc;n biết:&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/uptalent/lam-the-nao-de-cv-an-tuong-voi-nha-tuyen-dung-o-giay-dau-tien.html#">L&agrave;m thế n&agrave;o để CV ấn tượng với nh&agrave; tuyển dụng ở gi&acirc;y đầu ti&ecirc;n?</a></p> <h3><strong>6. Link tham chiếu/ Người tham chiếu</strong></h3> <p>Link tham chiếu hoặc người tham chiếu khiến c&aacute;c th&ocirc;ng tin đưa ra trong CV của CEO trở n&ecirc;n đ&aacute;ng tin v&agrave; minh bạch hơn. Khi đ&atilde; c&oacute; th&ecirc;m nhiều th&ocirc;ng tin hơn về bạn th&igrave; niềm tin sẽ được x&acirc;y đắp v&agrave; bạn sẽ sớm nhận được tấm v&eacute; tham gia phỏng vấn cho vị tr&iacute; CEO ngay th&ocirc;i.</p> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; th&ocirc;ng tin hữu &iacute;ch về mẫu CV ấn tượng cho CEO &ndash; Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh&nbsp; của doanh nghiệp. Hi vọng b&agrave;i viết tr&ecirc;n đ&acirc;y của HRchannels.com sẽ mang đến cho bạn những th&ocirc;ng tin hữu &iacute;ch tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh chinh phục v&agrave; kết nối với nh&agrave; tuyển dụng ở những gi&acirc;y đầu ti&ecirc;n. Nếu bạn đọc c&oacute; hứng th&uacute; với vị tr&iacute; CEO v&agrave; cần HRchannels tư vấn th&ecirc; m về c&aacute;ch viết CV v&agrave; nghệ thuật tiến s&acirc;u v&agrave;o những v&ograve;ng trong để chạm tay thật gần v&agrave;o &ldquo;chiếc ghế n&oacute;ng&rdquo; mang t&ecirc;n CEO th&igrave; đừng chần chừ th&ecirc;m nữa, h&atilde;y nhanh tay nhấc m&aacute;y gọi điện tới số hotline hoặc gh&eacute; thăm văn ph&ograve;ng HRchannels ngay n&agrave;o!</p> <p><em>Nguồn ảnh: Internet</em></p> <p>&nbsp;</p>