Thu .14 November .2019
feature-top
<h2>C&ocirc;ng cụ tạo một CV online free, chuy&ecirc;n nghiệp</h2> <p>C&ocirc;ng cụ tạo một CV online chuy&ecirc;n nghiệp đầy đủ th&ocirc;ng tin cho ph&eacute;p chọn lựa 100 mẫu thiết kế ph&ugrave; hợp với bạn đ&atilde; được ra mắt tại MegaCEO.com. Với 5 ph&uacute;t, bạn c&oacute; thể vừa tạo vừa nh&igrave;n được ngay CV của m&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng mất c&ocirc;ng sức thiết kế v&agrave; bố tr&iacute; nội dung trong bản CV.</p> <p>Bạn cũng c&oacute; thể chuyển đổi CV sang file pdf để lưu lại trong m&aacute;y t&iacute;nh của bạn v&agrave; sử dung để gửi Nh&agrave; tuyển dung. Việc cập nhật lại nội dung CV cũng thật dễ d&agrave;ng khi bạn mở t&agrave;i khoản ứng vi&ecirc;n tr&ecirc;n mạng x&atilde; hội nghề nghiệp MegaCEO.com.</p> <h2>Hướng dẫn chi tiết c&aacute;ch tạo CV trực tuyến ấn tượng&nbsp;tại MegaCEO.com</h2> <p>Để bắt đầu, click v&agrave;o link dưới đ&acirc;y v&agrave; v&agrave;o tab editor để soạn thảo:</p> <p><a href="http://megaceo.com/resume-editor/CustomResume.aspx?Demo=1#kwan" target="_blank">http://megaceo.com/resume-editor/CustomResume.aspx?Demo=1#kwan</a></p> <ul> <li>Tạo thử CV ri&ecirc;ng cho bạn, h&atilde;y chọn chức năng Editor</li> <li>Xem thử 200 mẫu CV kh&aacute;c, h&atilde;y chọn Themes</li> <li>Muốn lưu 1 bản CV của m&igrave;nh v&agrave;o m&aacute;y t&iacute;nh, h&atilde;y chọn chức năng To Pdf<br /> <br /> <em>H&atilde;y trở n&ecirc;n kh&aacute;c biệt với một CV chuy&ecirc;n nghiệp để chinh phục nh&agrave; tuyển dung ngay h&ocirc;m nay!</em></li> </ul> <p>&nbsp;</p>