Thu .14 November .2019
feature-top
<p>Bạn cần lưu &yacute; sơ yếu l&yacute; lịch trong b&agrave;i viết n&agrave;y được hiểu l&agrave; CV/Resume, l&agrave; bản t&oacute;m tắt về qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc, tr&igrave;nh độ kỹ năng&hellip; v&agrave; n&oacute; kh&aacute;c với bản <a href="http://125.253.113.3:8089/viec-lam/mau-cv-xin-viec/cong-cu-tao-cv-online-chuyen-nghiep">sơ yếu l&yacute; lịch</a> sử dụng để chứng thực, c&ocirc;ng chức t&agrave;i cơ quan nh&agrave; nước.</p> <p><a href="http://hrchannels.com/ShowNews.aspx?NewsId=187" target="_blank"><img alt="Dich-vu-headhuner-HRchannels" src="/attachments/images/20180828/1535438095153-Dich-vu-headhunter-HRchannels.jpg" style="height:548px; width:730px" /></a></p> <p>Bạn n&ecirc;n tạo sơ yếu l&yacute; lịch Thủ kho c&ocirc;ng tr&igrave;nh bằng file word, sau đ&oacute; ch&egrave;n h&igrave;nh 4*6 v&agrave;o tr&ecirc;n c&ugrave;ng v&agrave; b&ecirc;n tr&aacute;i của trang 1, sau đ&oacute; chuyển file word sang file pdf. <a href="http://hrchannels.com/" target="_blank">HRchannels</a> xin ph&eacute;p cung cấp mẫu sơ yếu l&yacute; lịch sau:</p> <h3>SƠ YẾU L&Yacute; LỊCH</h3> <p>V/v ứng tuyển chức danh: Thủ kho c&ocirc;ng tr&igrave;nh</p> <p>I. Th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n</p> <p>Họ v&agrave; t&ecirc;n: Nguyễn Văn A</p> <p>Ng&agrave;y sinh: 10 th&aacute;ng 05 năm 1984</p> <p>Địa chỉ: 147 L&yacute; Thường Kiệt &ndash; Q. Ho&agrave;n Kiếm &ndash; Tp H&agrave; Nội</p> <p>Di động: 0903.123.456</p> <p>Email: vannguyen@gmail.com</p> <p>II. Mục ti&ecirc;u nghề nghiệp</p> <p>1. Trở th&agrave;nh trưởng ph&ograve;ng&hellip;.gi&aacute;m đốc&hellip;.chuy&ecirc;n nghiệp trong v&ograve;ng 3 năm tới.</p> <p>2. Ho&agrave;n th&agrave;nh kho&aacute; học MBA của trường &hellip;.trong v&ograve;ng 5 năm tới.</p> <p>III. Khả năng chuy&ecirc;n m&ocirc;n</p> <p>Phần n&agrave;y bạn h&atilde;y n&ecirc;u từ 3-7 kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng ph&ugrave; hợp với chức danh bạn đang ứng tuyển (tr&ugrave;ng với nội dung trong đơn xin việc).</p> <p>IV. Tr&igrave;nh độ</p> <p>1. Cử hh&acirc;n quản trị kinh doanh: 1998 &ndash; 2002, tốt nghiệp loại kh&aacute; khoa kinh tế trường đại học kinh tế quốc d&acirc;n.</p> <p>2. Học v&agrave; nhận chứng chỉ quản trị kinh doanh cao cấp tại&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;năm 2004.</p> <p>3. Học v&agrave; nhận chứng chỉ kh&oacute;a học tin học văn ph&ograve;ng tại&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;năm 2003.</p> <p>V. Kinh nghiệm l&agrave;m việc</p> <p>1. C&ocirc;ng ty cổ phần ABC:</p> <p>Ng&agrave;nh nghề kinh doanh</p> <p>Thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c: từ 5/2007 &ndash; 9/2009</p> <p>Chức danh c&ocirc;ng việc:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..ph&ograve;ng ban:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</p> <p>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc: n&ecirc;u từ 3-7 nhiệm vụ ch&iacute;nh</p> <p>Th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được:</p> <p>Thu nhập (nếu c&oacute; thể chia sẻ)</p> <p>2. C&ocirc;ng ty cổ phần XYZ</p> <p>Thời gian c&ocirc;ng t&aacute;c: từ 11/2009 &ndash; 4/2013</p> <p>Chức danh c&ocirc;ng việc:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..ph&ograve;ng ban:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;</p> <p>M&ocirc; tả c&ocirc;ng việc: n&ecirc;u từ 3-7 nhiệm vụ ch&iacute;nh</p> <p>Th&agrave;nh t&iacute;ch đạt được:</p> <p>Thu nhập (nếu c&oacute; thể chia sẻ)</p> <p>VI. Sở th&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n</p> <p>Liệt k&ecirc; c&aacute;c sở th&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n hữu &iacute;ch cho c&ocirc;ng việc</p> <p>VII. Người tham khảo</p> <p>1. Mr Ho&agrave;ng Văn B&igrave;nh, chức danh: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;, Mobile:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.Email:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..</p> <p>2. Mr Ho&agrave;ng Văn Ch&iacute;nh, chức danh: &hellip;&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;, Mobile:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;.Email:&hellip;&hellip;&hellip;&hellip;..</p> <p>Xem th&ecirc;m c&aacute;c mẫu sơ yếu l&yacute; lịch kh&aacute;c <a href="http://125.253.113.3:8089/viec-lam/mau-cv-xin-viec/cong-cu-tao-cv-online-chuyen-nghiep" target="_blank">tại đ&acirc;y</a></p>