Sun .20 September .2020
feature-top

Một doanh nghiệp muốn hoạt động được cần có nguồn cung cấp tài chính ổn định. Tài chính là mạch máu của tất cả các doanh nghiệp và cũng là căn cứ để đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phòng tài chính – kế toán là trung tâm của bất kỳ doanh nghiệp nào, chịu trách nhiệm quản lý nguồn tài chính sao cho hiệu quả và kiểm soát chặt chẽ nguồn tài chính cần thiết cho các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Phòng tài chính – kế toán là gì?

Phòng tài chính – kế toán là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp. Bộ phận này có vai trò tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc hạch toán kế toán, quản lý nguồn vốn hiệu quả nhằm đảm bảo cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra thuận lợi và đạt hiệu quả tốt nhất.

Mô tả công việc phòng tài chính chính – kế toán

Phòng tài chính – kế toán thường đảm nhận các công việc sau đây:

1. Tổ chức bộ máy kế toán và quy trình hạch toán kế toán cho doanh nghiệp

Nhiệm vụ của phòng tài chính – kế toán là hỗ trợ Ban Giám đốc công ty tổ chức bộ máy kế toán và điều hành bộ máy kế toán theo đúng quy định của nhà nước. Tổ chức tốt việc thực hiện quy trình hạch toán kế toán. Định kỳ tiến hành lập báo cáo tài chính theo quý, năm. Việc lập báo cáo cần đảm bảo tuân thủ đúng các nguyên tắc kế toán, chính xác, kịp thời, đầy đủ và đúng quy định của Nhà nước. Đồng thời thực hiện việc bảo quản, lưu trữ chứng từ, hồ sơ kế toán theo đúng quy định của Luật kế toán.

Bên cạnh đó còn có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý chứng từ, hạch toán kế toán và lập báo cáo tài chính của các đơn vị trực thuộc.

mo-ta-cong-viec-phong-tai-chinh-chinh-–-ke-toán
>>>> Xem thêm: Chức năng, nhiệm vụ của phòng kế hoạch

2. Theo dõi, kiểm soát việc quản lý tài chính

Phòng tài chính – kế toán chịu trách nhiệm tư vấn, tham mưu cho Ban Giám đốc việc sử dụng các nguồn lực tài chính và tài sản của công ty sao cho hiệu quả và hợp lý nhất. Hàng năm lập kế hoạch tài chính trình Ban Giám đốc phê duyệt, đây là việc làm cần thiết vì giúp doanh nghiệp chủ động được trong việc hoạch định và có căn cứ để lập kế hoạch tài chính phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh.

Theo dõi, quản lý nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp. Phải thường xuyên kiểm tra, đối chiếu công nợ, đôn đốc thu hồi công nợ. Xây dựng và trình duyệt phương án về cơ cấu nguồn vốn, tài sản và điều hòa vốn trong toàn doanh nghiệp. Có kế hoạch cụ thể nhằm huy động nguồn vốn trung và dài hạn cũng như nguồn vốn lưu động và kế hoạch tín dụng, bằng các hình thức được pháp luật cho phép để huy động vốn cho hoạt động kinh doanh. 

Lập kế hoạch khấu hao tài sản trình Ban Giám đốc phê duyệt, thực hiện trích khấu hao tài sản, theo dõi và báo cáo việc khấu hao tài sản. Tiến hành kiểm kê định kỳ để phản ánh chính xác, kịp thời hiện trạng tài sản, từ đó có biện pháp xử lý, sử dụng tài sản, nguồn vốn hiệu quả nhất. 

Theo dõi và quản lý các khoản nợ vay và các khoản cho vay. Đảm bảo thanh toán các khoản nợ vay đúng hạn và thu hồi nợ gốc cùng lãi cho vay đầy đủ, đúng thời hạn.

Phối hợp với các bộ phận, phòng ban khác trong công ty để lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tài chính, kế hoạch lương thưởng, quỹ phúc lợi, tham gia đàm phán ký kết hợp đồng kinh tế và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng kinh tế.

3. Quản lý nghĩa vụ thuế

Tổ chức thực hiện việc kê khai, quyết toán thuế, tiến hành nộp thuế và các khoản phải nộp khác cho Nhà nước. Đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định, chính sách thuế của các đơn vị trực thuộc công ty.

mo-ta-cong-viec-phong-tai-chinh-chinh-–-ke-toán
>>> Có thể bạn quan tâm: Quy trình làm việc của phòng tài chính - kế toán

4. Thực hiện việc giám sát, kiểm tra, tư vấn và kiểm toán hoạt động tài chính kế toán của doanh nghiệp

Thông qua việc thực hiện hạch toán kế toán tài chính, tiến hành giám sát tình hình quản lý tài sản, nguồn vốn và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kịp thời báo cáo tình hình và đưa ra các đề xuất, giải pháp phục vụ cho nhu cầu quản trị kinh doanh.

Tổ chức việc kiểm tra công tác kế toán và quản lý tài chính của các đơn vị trực thuộc, công ty con của doanh nghiệp.

Phối hợp với các đơn vị, phòng ban, người đại diện phần vốn, kiểm soát viên để theo dõi và quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp.

Tư vấn công tác quản lý tài chính và hạch toán kế toán cho các đơn vị trực thuộc hay công ty con của doanh nghiệp. 

Tổ chức việc thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm. Đại diện doanh nghiệp làm việc với các đoàn kiểm toán, thanh tra thuế, thanh tra tài chính khi nhận được thông báo từ cơ quan quản lý Nhà nước.

5. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Tham gia vào quá trình soạn thảo các văn bản, quy định liên quan đến quy chế quản lý tài chính, quy trình kế toán, quy định quản lý trong nội bộ doanh nghiệp và các văn bản, quy định liên quan đến lĩnh vực tài chính kế toán khác.

Thực hiện chế độ báo cáo thống kê theo đúng quy định của công ty và quy định của các cơ quan quản lý Nhà nước.
 

HRchannels - Great Solution. Great People!

HRchannels - Dịch vụ tuyển dụng cao cấp

Hotline: 08. 3636. 1080

Email: sales@hrchannels.com / tuyendung@hrchannels.com

Website: www.hrchannels.com

Địa chỉ: Tầng 10, CIT Building, Ngõ 15 Duy Tân - Cầu Giấy - Hà Nội

Nguồn ảnh: internet