Thu .27 February .2020
feature-top
<p>Bạn c&oacute; &yacute; định nghỉ việc nhưng lăn tăn kh&ocirc;ng biết phải tr&igrave;nh b&agrave;y sao cho thuyết phục m&agrave; vẫn giữ được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, sếp cũ. Bạn rời đi nhưng muốn để lại ấn tượng tốt cũng như t&aacute;c phong l&agrave;m việc của m&igrave;nh với tập thể.</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; mẫu <a href="http://hrchannels.com/uptalent/mau-don-xin-nghi-viec-hoan-hao.html"><strong>đơn xin nghỉ việc</strong></a> n&oacute;i chung,&nbsp;&nbsp;c&aacute;c bạn c&oacute; thể t&ugrave;y theo ho&agrave;n cảnh v&agrave; t&igrave;nh cảm của m&igrave;nh với c&ocirc;ng ty cũ, với sếp cũ để c&oacute; những buổi họp, buổi n&oacute;i chuyện th&acirc;n mật hơn trước khi viết đơn xin nghỉ việc, để đảm bảo kh&ocirc;ng l&agrave;m sếp qu&aacute; bất ngờ v&agrave; buồn b&atilde;. V&igrave; d&ugrave; bạn c&oacute; l&agrave;m một thời gian ngắn tại c&ocirc;ng ty, nhưng cũng đủ nảy sinh t&igrave;nh cảm giữa bạn v&agrave; những đồng nghiệp cũ. HRchannels nghĩ rằng, ch&uacute;ng ta n&ecirc;n cố gắng giữ một mối quan hệ tốt, v&agrave; th&acirc;n thiện với đồng nghiệp cũ, đ&acirc;y cũng l&agrave; c&aacute;ch tỏ l&ograve;ng biết ơn với sếp cũ, với c&ocirc;ng ty cũ &ndash; những người đ&atilde; đ&agrave;o tạo m&igrave;nh &ndash; v&agrave; cũng l&agrave; c&aacute;ch để mở rộng mối quan hệ trong x&atilde; hội.</p> <p><img alt="đơn xin nghỉ việc" src="/uptalent/attachments/images/20190312/1552382893954-don-xin-nghi-viec.jpg" style="height:433px; width:650px" /></p> <p>&nbsp;Đội ngũ tuyển dụng của <a href="http://hrchannels.com/" target="_blank">HRchannels</a> &ndash; C&ocirc;ng ty tuyển dụng nh&acirc;n sự cấp cao &ndash; ch&uacute;c cho c&aacute;c bạn c&oacute; những ph&uacute;t gi&acirc;y chia tay thắm đượm t&igrave;nh cảm, t&igrave;nh đồng nghiệp, v&agrave; để cho sếp cũ, đồng nghiệp cũ lu&ocirc;n nhớ đến m&igrave;nh với t&igrave;nh cảm mến thương.</p> <h2><strong><strong>Mẫu Đơn xin nghỉ việc ho&agrave;n hảo nhất</strong></strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20191219/1576727034450-don-xin-nghi-viec.PNG" style="height:770px; width:640px" /></p> <h2><strong>Quy tr&igrave;nh xin nghỉ đ&uacute;ng quy định v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp</strong></h2> <h3><strong>Th&ocirc;ng b&aacute;o nghỉ</strong></h3> <p>Đầu ti&ecirc;n bạn cần th&ocirc;ng b&aacute;o cho người quản l&yacute;, cấp tr&ecirc;n&nbsp;hoặc gi&aacute;m đốc về việc bạn muốn xin nghỉ việc thời gian tới. Bạn cần phải b&aacute;o trước 30 ng&agrave;y đối với hợp đồng lao động c&oacute; thời hạn v&agrave; b&aacute;o trước 45 ng&agrave;y đối với hợp đồng lao động v&ocirc; thời hạn, hoặc theo như quy định của c&ocirc;ng ty mới đ&uacute;ng luật.&nbsp;</p> <p>Việc th&ocirc;ng b&aacute;o nghỉ việc sẽ thể hiện bạn l&agrave; người c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; l&agrave; một nh&acirc;n vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp. V&agrave; cũng gi&uacute;p c&ocirc;ng ty c&oacute; được kế hoạch tuyển dụng người thay thế tiếp quản c&ocirc;ng việc của bạn sau khi bạn nghỉ.</p> <h3><strong>Sử dụng ng&ocirc;n ngữ lịch sự</strong></h3> <p>Đơn xin nghỉ việc cần sử dụng ngi&ocirc;n ngữ lịch sự, t&ocirc;n trọng d&ugrave; cho bạn c&oacute; bất đồng với cấp tr&ecirc;n hay kh&ocirc;ng. Ngo&agrave;i ra khi kết đơn bạn cần ch&uacute;c cho sự ph&aacute;t triển của ban gi&aacute;m đốc v&agrave; c&ocirc;ng ty. Việc viết đơn xin nghỉ việc kh&eacute;o l&eacute;o sẽ nhận được sự đồng &yacute; một c&aacute;ch thoải m&aacute;i hơn, đồng thời cũng thể hiện bạn l&agrave; người c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; được đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</p> <h3><strong>B&agrave;n giao c&ocirc;ng việc v&agrave; t&agrave;i sản</strong></h3> <p>Khi đơn xin nghỉ việc được duyệt, bước tiếp theo l&agrave; b&agrave;n giao c&ocirc;ng việc. Trong thời gian chờ đến thời hạn nghỉ việc, c&ocirc;ng ty sẽ cử hoặc tuyển người ph&ugrave; hợp nhận b&agrave;n giao c&ocirc;ng việc v&agrave; to&agrave;n bộ t&agrave;i sản c&ocirc;ng ty bạn để lại. Bạn c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm hướng dẫn c&ocirc;ng việc, quy tr&igrave;nh v&agrave; c&aacute;ch xử l&yacute; c&ocirc;ng việc cho người kế nhiệm.</p> <h3><strong>Tu&acirc;n theo hợp đồng lao động</strong></h3> <p>Nếu tự &yacute; nghỉ việc m&agrave; kh&ocirc;ng được sự đồng &yacute; của c&ocirc;ng ty, hoặc kh&ocirc;ng b&aacute;o trước trong thời gian nhất định đ&atilde; được quy định th&igrave; người lao động được coi l&agrave; đơn phương chấm dứt hợp đồng v&agrave; phải thực hiện c&aacute;c nghĩa vụ sau:</p> <ul> <li>Kh&ocirc;ng được nhận trợ cấp th&ocirc;i việc.</li> <li>Phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa th&aacute;ng đến một th&aacute;ng tiền lương.</li> <li>C&oacute; thể phải ho&agrave;n trả chi ph&iacute; đ&agrave;o tạo cho c&ocirc;ng ty.</li> <li>Gặp kh&oacute; khăn khi xin việc tại c&ocirc;ng ty mới.</li> </ul> <p>Bởi vậy n&ecirc;n bạn cần tu&acirc;n theo quy tr&igrave;nh xin nghỉ việc để đảm bảo quyền lợi cũng như tr&aacute;ch nhiệm của bản th&acirc;n m&igrave;nh.</p> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20191219/1576727790008-quy-trinh-xin-nghi-viec-2.png" style="height:400px; width:640px" /></p> <h2><strong>Những lưu &yacute; khi viết đơn xin nghỉ việc:</strong></h2> <ul> <li>Nội dung viết trong đơn phải r&otilde; r&agrave;ng, mạch lạc, nhấn mạnh r&otilde; l&yacute; do bạn muốn ngừng l&agrave;m việc tại cơ quan. Đưa ra những l&yacute; do kh&aacute;ch quan như: chuyển nơi sinh sống, chăm s&oacute;c con nhỏ, t&igrave;m cơ hội ph&aacute;t triển th&ecirc;m&hellip;. Kh&ocirc;ng qu&ecirc;n n&oacute;i lời cảm ơn việc đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&ocirc;ng ty trong một qu&atilde;ng thời gian đ&atilde; gi&uacute;p bạn c&oacute; được nhiều kiến thức, kinh nghiệm để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n như ng&agrave;y h&ocirc;m nay.</li> <li>Bức thư cũng thể hiện th&aacute;i độ cũng như sự t&ocirc;n trọng của bạn đối với c&ocirc;ng ty, v&igrave; thế h&atilde;y th&ocirc;ng b&aacute;o trước &iacute;t nhất 1 th&aacute;ng để nh&acirc;n sự c&oacute; thể t&igrave;m được người thay thế. Ho&agrave;n th&agrave;nh nốt c&ocirc;ng việc đang dở v&agrave; b&agrave;n giao cho người kế nhiệm để thấy được bạn vẫn c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm cũng như th&aacute;i độ chuy&ecirc;n nghiệp khi rời c&ocirc;ng ty.</li> </ul> <h2><strong>Bạn n&ecirc;n quan t&acirc;m những th&ocirc;ng tin sau:</strong></h2> <p>Nếu bạn chuẩn bị tham dự cuộc phỏng vấn mới, bạn c&oacute; thể tham khảo&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/employer/EmployerAdviceCenter.aspx?NewsID=300" target="_blank">9 mẹo để chiến thắng mọi cuộc phỏng vấn</a>&nbsp;&nbsp;hoặc&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/employer/EmployerAdviceCenter.aspx?NewsID=287" target="_blank">Những điều lưu &yacute; khi đi phỏng vấn</a></p> <p>Nếu bạn muốn t&igrave;m k&ecirc;nh t&igrave;m việc hiệu quả, bạn tham khảo th&ecirc;m&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/employer/EmployerAdviceCenter.aspx?NewsID=290" target="_blank">Tại đ&acirc;y</a></p> <p>Nếu bạn c&ograve;n băn khoăn chưa biết chọn nghề cho m&igrave;nh, bạn c&oacute; thể xem&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/employer/EmployerAdviceCenter.aspx?NewsID=295" target="_blank">Ti&ecirc;u ch&iacute; lựa chọn c&ocirc;ng việc ho&agrave;n hảo</a></p> <p>Nếu bạn đ&atilde; đi đến v&ograve;ng phỏng vấn cuối cho c&ocirc;ng việc mới, Hrchannels muốn tư vấn cho bạn c&aacute;ch&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/employer/EmployerAdviceCenter.aspx?NewsID=289" target="_blank">đ&agrave;m ph&aacute;n lương hiệu quả,</a>&nbsp;để bạn lu&ocirc;n g&acirc;y thiện cảm với nh&agrave; tuyển dụng m&agrave; vẫn đạt được mức lương mong muốn.</p> <p><em>HRchannels Group - C&ocirc;ng ty Cổ phần Giải ph&aacute;p Nh&acirc;n sự Việt Nam</em>&nbsp;</p>