Thu .14 November .2019
feature-top
<p>Bạn c&oacute; &yacute; định nghỉ việc nhưng lăn tăn kh&ocirc;ng biết phải tr&igrave;nh b&agrave;y sao cho thuyết phục m&agrave; vẫn giữ được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, sếp cũ. Bạn rời đi nhưng muốn để lại ấn tượng tốt cũng như t&aacute;c phong l&agrave;m việc của m&igrave;nh với tập thể.&nbsp;<br /> Dưới đ&acirc;y l&agrave; mẫu đơn xin nghỉ việc n&oacute;i chung,&nbsp;&nbsp;c&aacute;c bạn c&oacute; thể t&ugrave;y theo ho&agrave;n cảnh v&agrave; t&igrave;nh cảm của m&igrave;nh với c&ocirc;ng ty cũ, với sếp cũ để c&oacute; những buổi họp, buổi n&oacute;i chuyện th&acirc;n mật hơn trước khi viết đơn xin nghỉ việc, để đảm bảo kh&ocirc;ng l&agrave;m sếp qu&aacute; bất ngờ v&agrave; buồn b&atilde;. V&igrave; d&ugrave; bạn c&oacute; l&agrave;m một thời gian ngắn tại c&ocirc;ng ty, nhưng cũng đủ nảy sinh t&igrave;nh cảm giữa bạn v&agrave; những đồng nghiệp cũ. HRchannels nghĩ rằng, ch&uacute;ng ta n&ecirc;n cố gắng giữ một mối quan hệ tốt, v&agrave; th&acirc;n thiện với đồng nghiệp cũ, đ&acirc;y cũng l&agrave; c&aacute;ch tỏ l&ograve;ng biết ơn với sếp cũ, với c&ocirc;ng ty cũ &ndash; những người đ&atilde; đ&agrave;o tạo m&igrave;nh &ndash; v&agrave; cũng l&agrave; c&aacute;ch để mở rộng mối quan hệ trong x&atilde; hội.</p> <p><img alt="đơn xin nghỉ việc" src="/uptalent/attachments/images/20190312/1552382893954-don-xin-nghi-viec.jpg" style="height:433px; width:650px" /></p> <p>&nbsp;Đội ngũ tuyển dụng của <a href="http://hrchannels.com/" target="_blank">Hrchannels</a> &ndash; C&ocirc;ng ty tuyển dụng nh&acirc;n sự cấp cao &ndash; ch&uacute;c cho c&aacute;c bạn c&oacute; những ph&uacute;t gi&acirc;y chia tay thắm đượm t&igrave;nh cảm, t&igrave;nh đồng nghiệp, v&agrave; để cho sếp cũ, đồng nghiệp cũ lu&ocirc;n nhớ đến m&igrave;nh với t&igrave;nh cảm mến thương.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong><strong>Mẫu Đơn xin nghỉ việc</strong></strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p>CỘNG H&Ograve;A X&Atilde; HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM</p> <p>Độc lập - Tự do - Hạnh ph&uacute;c</p> <p>-------------------</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>K&iacute;nh gửi: Ban l&atilde;nh đạo C&ocirc;ng ty...</em></p> <p><em>Trưởng ph&ograve;ng Nh&acirc;n sự C&ocirc;ng ty...&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</em></p> <p>&nbsp;</p> <p>T&ecirc;n t&ocirc;i l&agrave;:.....</p> <p>Sinh ng&agrave;y:../.../&hellip;</p> <p>Chức vụ:.....&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Bộ phận:.....</p> <p>&nbsp;</p> <p>Nay t&ocirc;i l&agrave;m đơn để xin nghỉ việc kể từ ng&agrave;y&hellip;..</p> <p>L&yacute; do nghỉ việc:..............</p> <p>T&ocirc;i đ&atilde; b&agrave;n giao mọi c&ocirc;ng việc k&egrave;m c&aacute;c hồ sơ, giấy tờ, t&agrave;i liệu li&ecirc;n quan tới c&ocirc;ng</p> <p>việc hoặc do t&ocirc;i phụ tr&aacute;ch lưu trữ từ trước cho tới nay cho:Anh/ Chị ...<em>&nbsp;</em>Bộ phận ...</p> <p>T&ocirc;i cam đoan đ&atilde; b&agrave;n giao lại mọi t&agrave;i sản được bộ phận h&agrave;nh ch&iacute;nh nh&acirc;n sự cấp để</p> <p>phục vụ c&ocirc;ng việc tại C&ocirc;ng ty trước đ&oacute; (c&oacute; bi&ecirc;n bản b&agrave;n giao k&egrave;m theo).</p> <p>Rất mong Ban L&atilde;nh đạo xem x&eacute;t v&agrave; chấp thuận cho t&ocirc;i được ph&eacute;p th&ocirc;i việc v&agrave; giải</p> <p>quyết đầy đủ c&aacute;c chế độ ch&iacute;nh s&aacute;ch cho t&ocirc;i theo quy định của ph&aacute;p luật. Cảm ơn</p> <p>qu&yacute; c&ocirc;ng ty đ&atilde; gi&uacute;p đỡ t&ocirc;i rất nhiều trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc để được như ng&agrave;y h&ocirc;m</p> <p>nay.</p> <p>T&ocirc;i xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn.</p> <p>&nbsp;</p> <h2>Những lưu &yacute; khi viết đơn xin nghỉ việc:</h2> <p>Nội dung viết trong đơn phải r&otilde; r&agrave;ng, mạch lạc, nhấn mạnh r&otilde; l&yacute; do bạn muốn ngừng l&agrave;m việc tại cơ quan. Đưa ra những l&yacute; do kh&aacute;ch quan như: chuyển nơi sinh sống, chăm s&oacute;c con nhỏ, t&igrave;m cơ hội ph&aacute;t triển th&ecirc;m&hellip;. Kh&ocirc;ng qu&ecirc;n n&oacute;i lời cảm ơn việc đồng h&agrave;nh c&ugrave;ng c&ocirc;ng ty trong một qu&atilde;ng thời gian đ&atilde; gi&uacute;p bạn c&oacute; được nhiều kiến thức, kinh nghiệm để ho&agrave;n thiện bản th&acirc;n như ng&agrave;y h&ocirc;m nay.</p> <p>Bức thư cũng thể hiện th&aacute;i độ cũng như sự t&ocirc;n trọng của bạn đối với c&ocirc;ng ty, v&igrave; thế h&atilde;y th&ocirc;ng b&aacute;o trước &iacute;t nhất 1 th&aacute;ng để nh&acirc;n sự c&oacute; thể t&igrave;m được người thay thế. Ho&agrave;n th&agrave;nh nốt c&ocirc;ng việc đang dở v&agrave; b&agrave;n giao cho người kế nhiệm để thấy được bạn vẫn c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm cũng như th&aacute;i độ chuy&ecirc;n nghiệp khi rời c&ocirc;ng ty.</p> <p>Nếu bạn chuẩn bị tham dự cuộc phỏng vấn mới, bạn c&oacute; thể tham khảo&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/employer/EmployerAdviceCenter.aspx?NewsID=300" target="_blank">9 mẹo để chiến thắng mọi cuộc phỏng vấn</a>&nbsp;&nbsp;hoặc&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/employer/EmployerAdviceCenter.aspx?NewsID=287" target="_blank">Những điều lưu &yacute; khi đi phỏng vấn</a></p> <p>Nếu bạn muốn t&igrave;m k&ecirc;nh t&igrave;m việc hiệu quả, bạn tham khảo th&ecirc;m&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/employer/EmployerAdviceCenter.aspx?NewsID=290" target="_blank">Tại đ&acirc;y</a></p> <p>Nếu bạn c&ograve;n băn khoăn chưa biết chọn nghề cho m&igrave;nh, bạn c&oacute; thể xem&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/employer/EmployerAdviceCenter.aspx?NewsID=295" target="_blank">Ti&ecirc;u ch&iacute; lựa chọn c&ocirc;ng việc ho&agrave;n hảo</a></p> <p>Nếu bạn đ&atilde; đi đến v&ograve;ng phỏng vấn cuối cho c&ocirc;ng việc mới, Hrchannels muốn tư vấn cho bạn c&aacute;ch&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/employer/EmployerAdviceCenter.aspx?NewsID=289" target="_blank">đ&agrave;m ph&aacute;n lương hiệu quả,</a>&nbsp;để bạn lu&ocirc;n g&acirc;y thiện cảm với nh&agrave; tuyển dụng m&agrave; vẫn đạt được mức lương mong muốn.</p> <p><em>HRchannels Group - C&ocirc;ng ty Cổ phần Giải ph&aacute;p Nh&acirc;n sự Việt Nam</em>&nbsp;</p>