Thu .27 February .2020
feature-top
<p>Một mẫu CV ấn tượng sẽ gi&uacute;p ứng vi&ecirc;n ghi điểm ngay từ bước đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n con đường sự nghiệp hướng tới vị tr&iacute; Trưởng ph&ograve;ng nh&acirc;n sự t&agrave;i năng.</p>
feature-top0
Làm thế nào để CV ấn tượng với nhà tuyển dụng ở giây đầu tiên?
<p>B&agrave;i viết dưới đ&acirc;y của HRchannels sẽ h&eacute; lộ c&aacute;c tuyệt chi&ecirc;u để tạo n&ecirc;n một CV ấn tượng với nh&agrave; tuyển dụng ở gi&acirc;y đầu ti&ecirc;n. Bạn đọc h&atilde;y c&ugrave;ng tham khảo để t&igrave;m ra lời giải đ&aacute;p th&iacute;ch hợp cho ch&iacute;nh m&igrave;nh nh&eacute;.</p>
424 Shares4 Comments
feature-top0
Tiết lộ CV ấn tượng của CEO
<p>Vậy l&agrave;m thế n&agrave;o để x&acirc;y dựng một CV ấn tượng, xứng tầm Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh? Để t&igrave;m ra c&acirc;u trả lời ph&ugrave; hợp cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh, bạn đọc h&atilde;y c&ugrave;ng tham khảo b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y của HRchannels về mẫu CV ấn tượng của một CEO nh&eacute;.</p>
424 Shares4 Comments
feature-top0
Mẫu CV ấn tượng cho vị trí Chuyên viên IT
<p>Vậy thế n&agrave;o l&agrave; <strong>mẫu CV ấn tượng cho vị tr&iacute; Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT</strong> v&agrave; cần phải lưu &yacute; điều g&igrave; để tạo n&ecirc;n một CV ấn tượng cho vị tr&iacute; n&agrave;y?</p>
424 Shares4 Comments
feature-top0
Mẫu CV ấn tượng cho vị trí Trợ lý Tổng Giám đốc
<p>Bạn cần thiết kế một CV ấn tượng v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp để chinh phục nh&agrave; tuyển dụng ở những gi&acirc;y đầu ti&ecirc;n.</p>
424 Shares4 Comments
feature-top0
Mẫu CV ấn tượng cho vị trí Giám đốc Marketing
<p>Vậy tại sao CV lại quan trọng khi bạn ứng tuyển vị tr&iacute; Gi&aacute;m đốc Marketing v&agrave; thế n&agrave;o l&agrave; một <strong>mẫu CV ấn tượng</strong>, xứng tầm Gi&aacute;m đốc Marketing? Tất cả sẽ được bật m&iacute; trong b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y của HRchannels.</p>
424 Shares4 Comments
feature-top0
Mẫu CV gây ấn tượng nhất với nhà tuyển dụng
<p>Bạn l&agrave; <em>nh&acirc;n sự cấp cao</em> muốn &ldquo;đầu qu&acirc;n&rdquo; cho một vị tr&iacute; m&agrave; doanh nghiệp đang tuyển dụng. Bạn muốn t&igrave;m hiểu <strong>mẫu CV ấn tượng</strong> để&nbsp;&nbsp;&ldquo;ghi điểm&rdquo; trọn vẹn trong mắt nh&agrave; tuyển dụng.&nbsp;</p>
424 Shares4 Comments
feature-top
feature-top0
10 lỗi viết CV bạn nhất thiết phải tránh
<p><em>Trong một thị trường lao động đầy t&iacute;nh cạnh tranh, một bản <strong>CV</strong> tốt l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng cần thiết nếu bạn muốn tạo ấn tượng với nh&agrave; tuyển dụng. V&agrave; tất nhi&ecirc;n, ấn tượng ở đ&acirc;y l&agrave; ấn tượng t&iacute;ch cực. Muốn vậy, bạn nhất thiết phải tr&aacute;nh những <strong>lỗi viết CV</strong> m&agrave; nh&igrave;n v&agrave;o đ&oacute; nh&agrave; tuyển dụng chắc chắn sẽ cho rằng bạn l&agrave; người m&agrave; họ kh&ocirc;ng muốn tuyển.</em></p>
424 Shares4 Comments
feature-top0
Sơ yếu lý lịch Trưởng ban dự án
<p>Bạn cần lưu &yacute; sơ yếu l&yacute; lịch trong b&agrave;i viết n&agrave;y được hiểu l&agrave; CV/Resume, l&agrave; bản t&oacute;m tắt về qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc, tr&igrave;nh độ kỹ năng&hellip; v&agrave; n&oacute; kh&aacute;c với bản sơ yếu l&yacute; lịch sử dụng để chứng thực, c&ocirc;ng chức t&agrave;i cơ quan nh&agrave; nước.</p>
424 Shares4 Comments
feature-top0
Tạo CV online chuyên nghiệp miễn phí với 200 CV mẫu
<p>C&ocirc;ng cụ tạo một CV online chuy&ecirc;n nghiệp đầy đủ th&ocirc;ng tin cho ph&eacute;p chọn lựa 100 mẫu thiết kế ph&ugrave; hợp với bạn đ&atilde; được ra mắt tại MegaCEO.com. Với 5 ph&uacute;t, bạn c&oacute; thể vừa tạo vừa nh&igrave;n được ngay CV của m&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng mất c&ocirc;ng sức thiết kế v&agrave; bố tr&iacute; nội dung trong bản CV.</p>
424 Shares4 Comments
feature-top0
Cover Letter quan trọng như thế nào?
<p><strong>Cover letter&nbsp;</strong>được hiểu như l&agrave;&nbsp;<strong>thư xin việc</strong>&nbsp;v&agrave; xuất hiện ngay phần mở đầu ở CV của bạn, v&igrave; thế n&oacute; được coi như l&agrave; &ldquo;bộ mặt&rdquo; của bộ hồ sơ.&nbsp;<strong>Cover letter</strong>&nbsp;kh&aacute; quan trọng, n&oacute; bao qu&aacute;t về qu&aacute; tr&igrave;nh học tập v&agrave; l&agrave;m việc của bạn. <a href="http://hrchannels.com/" target="_blank">Nh&agrave; tuyển dụng</a> sẽ chỉ đọc lướt qua cover letter n&ecirc;n v&igrave; thế đừng tr&igrave;nh b&agrave;y qu&aacute; nhiều chữ, h&atilde;y viết 1 đoạn ngắn v&agrave; tập trung v&agrave;o những kinh nghiệm, kĩ năng l&agrave;m việc cũng như nguyện vọng m&agrave; bạn muốn gắn b&oacute; với c&ocirc;ng ty.&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/ShowNews.aspx?NewsId=187" target="_blank">C&ocirc;ng ty cung cấp dịch vụ Headhunter HRchannels</a>&nbsp;xin cung cấp một số tip dưới đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p bạn ho&agrave;n th&agrave;nh cover letter để thu h&uacute;t nh&agrave; tuyển dụng nh&eacute;</p>
424 Shares4 Comments
feature-top0
Mẫu đơn xin nghỉ việc hoàn hảo
<p>Bạn c&oacute; &yacute; định nghỉ việc nhưng lăn tăn kh&ocirc;ng biết phải tr&igrave;nh b&agrave;y sao cho thuyết phục m&agrave; vẫn giữ được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, sếp cũ. Bạn rời đi nhưng muốn để lại ấn tượng tốt cũng như t&aacute;c phong l&agrave;m việc của m&igrave;nh với tập thể.&nbsp;</p>
424 Shares4 Comments
feature-top0
Sơ yếu lý lịch Thủ kho công trình
<p>Bạn cần lưu &yacute; sơ yếu l&yacute; lịch trong b&agrave;i viết n&agrave;y được hiểu l&agrave; CV/Resume, l&agrave; bản t&oacute;m tắt về qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc, tr&igrave;nh độ kỹ năng&hellip; v&agrave; n&oacute; kh&aacute;c với bản sơ yếu l&yacute; lịch sử dụng để chứng thực, c&ocirc;ng chức t&agrave;i cơ quan nh&agrave; nước.</p>
424 Shares4 Comments
feature-top
feature-top0
Sơ yếu lý lịch Thủ kho hàng tiêu dùng nhanh
<p>Bạn cần lưu &yacute; sơ yếu l&yacute; lịch trong b&agrave;i viết n&agrave;y được hiểu l&agrave; CV/Resume, l&agrave; bản t&oacute;m tắt về qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc, tr&igrave;nh độ kỹ năng&hellip; v&agrave; n&oacute; kh&aacute;c với bản sơ yếu l&yacute; lịch sử dụng để chứng thực, c&ocirc;ng chức t&agrave;i cơ quan nh&agrave; nước.</p>
424 Shares4 Comments
Showing total is 14 entries