Thu .14 November .2019
feature-top
<p>Bạn cần lưu &yacute; sơ yếu l&yacute; lịch trong b&agrave;i viết n&agrave;y được hiểu l&agrave; CV/Resume, l&agrave; bản t&oacute;m tắt về qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc, tr&igrave;nh độ kỹ năng&hellip; v&agrave; n&oacute; kh&aacute;c với bản sơ yếu l&yacute; lịch sử dụng để chứng thực, c&ocirc;ng chức t&agrave;i cơ quan nh&agrave; nước.</p>
feature-top0
Tạo CV online chuyên nghiệp miễn phí với 200 CV mẫu
<p>C&ocirc;ng cụ tạo một CV online chuy&ecirc;n nghiệp đầy đủ th&ocirc;ng tin cho ph&eacute;p chọn lựa 100 mẫu thiết kế ph&ugrave; hợp với bạn đ&atilde; được ra mắt tại MegaCEO.com. Với 5 ph&uacute;t, bạn c&oacute; thể vừa tạo vừa nh&igrave;n được ngay CV của m&igrave;nh m&agrave; kh&ocirc;ng mất c&ocirc;ng sức thiết kế v&agrave; bố tr&iacute; nội dung trong bản CV.</p>
424 Shares4 Comments
feature-top0
Cover Letter quan trọng như thế nào?
<p><strong>Cover letter&nbsp;</strong>được hiểu như l&agrave;&nbsp;<strong>thư xin việc</strong>&nbsp;v&agrave; xuất hiện ngay phần mở đầu ở CV của bạn, v&igrave; thế n&oacute; được coi như l&agrave; &ldquo;bộ mặt&rdquo; của bộ hồ sơ.&nbsp;<strong>Cover letter</strong>&nbsp;kh&aacute; quan trọng, n&oacute; bao qu&aacute;t về qu&aacute; tr&igrave;nh học tập v&agrave; l&agrave;m việc của bạn. <a href="http://hrchannels.com/" target="_blank">Nh&agrave; tuyển dụng</a> sẽ chỉ đọc lướt qua cover letter n&ecirc;n v&igrave; thế đừng tr&igrave;nh b&agrave;y qu&aacute; nhiều chữ, h&atilde;y viết 1 đoạn ngắn v&agrave; tập trung v&agrave;o những kinh nghiệm, kĩ năng l&agrave;m việc cũng như nguyện vọng m&agrave; bạn muốn gắn b&oacute; với c&ocirc;ng ty.&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/ShowNews.aspx?NewsId=187" target="_blank">C&ocirc;ng ty cung cấp dịch vụ Headhunter HRchannels</a>&nbsp;xin cung cấp một số tip dưới đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p bạn ho&agrave;n th&agrave;nh cover letter để thu h&uacute;t nh&agrave; tuyển dụng nh&eacute;</p>
424 Shares4 Comments
feature-top0
Mẫu đơn xin nghỉ việc hoàn hảo
<p>Bạn c&oacute; &yacute; định nghỉ việc nhưng lăn tăn kh&ocirc;ng biết phải tr&igrave;nh b&agrave;y sao cho thuyết phục m&agrave; vẫn giữ được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, sếp cũ. Bạn rời đi nhưng muốn để lại ấn tượng tốt cũng như t&aacute;c phong l&agrave;m việc của m&igrave;nh với tập thể.&nbsp;</p>
424 Shares4 Comments
feature-top0
Sơ yếu lý lịch Thủ kho công trình
<p>Bạn cần lưu &yacute; sơ yếu l&yacute; lịch trong b&agrave;i viết n&agrave;y được hiểu l&agrave; CV/Resume, l&agrave; bản t&oacute;m tắt về qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc, tr&igrave;nh độ kỹ năng&hellip; v&agrave; n&oacute; kh&aacute;c với bản sơ yếu l&yacute; lịch sử dụng để chứng thực, c&ocirc;ng chức t&agrave;i cơ quan nh&agrave; nước.</p>
424 Shares4 Comments
feature-top0
Sơ yếu lý lịch Thủ kho hàng tiêu dùng nhanh
<p>Bạn cần lưu &yacute; sơ yếu l&yacute; lịch trong b&agrave;i viết n&agrave;y được hiểu l&agrave; CV/Resume, l&agrave; bản t&oacute;m tắt về qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc, tr&igrave;nh độ kỹ năng&hellip; v&agrave; n&oacute; kh&aacute;c với bản sơ yếu l&yacute; lịch sử dụng để chứng thực, c&ocirc;ng chức t&agrave;i cơ quan nh&agrave; nước.</p>
424 Shares4 Comments
Showing total is 6 entries