Thu .27 February .2020
feature-top
<p>Một ng&agrave;y của Tổng gi&aacute;m đốc, người ngồi ở vị tr&iacute; cao nhất của một doanh nghiệp lớn sẽ bỗng dưng trở th&agrave;nh một tour du lịch v&ocirc; vị với những sự cố ngo&agrave;i kịch bản&nbsp; nếu thiếu nghệ thuật sắp đặt của người hướng dẫn vi&ecirc;n mang t&ecirc;n trợ l&yacute; Tổng Gi&aacute;m đốc.&nbsp;&nbsp;</p> <p>C&oacute; thể n&oacute;i, Trợ l&yacute; Tổng Gi&aacute;m đốc l&agrave; nh&acirc;n sự đa t&agrave;i đa nghệ, l&agrave; trợ lực tin cậy của Tổng Gi&aacute;m đốc. V&igrave; lẽ n&agrave;y, c&aacute;c doanh nghiệp lớn li&ecirc;n tục bắt tay với c&aacute;c c&ocirc;ng ty cung cấp nh&acirc;n sự để bổ sung ngay lập tức vị tr&iacute; nh&acirc;n sự cấp cao n&agrave;y.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Để trở th&agrave;nh <strong>Trợ l&yacute; Tổng Gi&aacute;m đốc</strong> của một tập đo&agrave;n lớn, bạn cần thiết kế một CV ấn tượng v&agrave; chuy&ecirc;n nghiệp để chinh phục nh&agrave; tuyển dụng ở những gi&acirc;y đầu ti&ecirc;n.&nbsp;</p> <p>Vậy thế n&agrave;o l&agrave; <a href="http://hrchannels.com/uptalent/mau-cv-an-tuong-cho-vi-tri-tro-ly-tong-giam-doc.html"><strong>mẫu CV ấn tượng cho vị tr&iacute; Trợ l&yacute; Tổng Gi&aacute;m đốc</strong></a>? Bạn đọc h&atilde;y c&ugrave;ng tham khảo b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y của HRchannels để t&igrave;m đ&aacute;p &aacute;n cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh nh&eacute;.&nbsp;</p> <h2>Tại sao CV ứng tuyển vị tr&iacute; Trợ l&yacute; Tổng Gi&aacute;m đốc cần ấn tượng?</h2> <p>Dễ hiểu rằng, CV l&agrave; cuộc ra mắt đầy ho&agrave;n hảo của ứng vi&ecirc;n với nh&agrave; tuyển dụng. Để c&oacute; được một c&ocirc;ng việc, đ&ocirc;i khi phải dựa v&agrave;o cả năng lực v&agrave; vận may. Trợ l&yacute; Tổng gi&aacute;m đốc l&agrave; vị tr&iacute; đ&aacute;ng mơ ước của d&acirc;n h&agrave;nh ch&iacute;nh, ngoại ngữ, ... vậy n&ecirc;n bạn cần phải sở hữu một CV độc v&agrave; chất.&nbsp;</p> <h2>Lưu &yacute; đối với CV cần ứng tuyển vị tr&iacute; trợ l&yacute; Tổng Gi&aacute;m đốc độc đ&aacute;o?</h2> <p>Một CV th&agrave;nh c&ocirc;ng sẽ biết c&aacute;ch &ldquo;show&rdquo; những điểm s&aacute;ng trong cả kỹ năng cứng v&agrave; kỹ năng mềm cần c&oacute; của một <a href="http://hrchannels.com/uptalent/nhiem-vu-chuc-nang-va-trach-nhiem-cua-tro-ly-tong-giam-doc.html"><strong>Trợ l&yacute; Tổng Gi&aacute;m đốc</strong></a>.&nbsp;</p> <h3><strong>Kinh nghiệm ở vị tr&iacute; li&ecirc;n quan</strong></h3> <p>Sẽ chẳng c&ograve;n g&igrave; tuyệt vời hơn bạn đ&atilde; từng đảm nhiệm vị tr&iacute; Thư k&yacute; hoặc Trợ l&yacute; CEO hoặc Ph&oacute; Tổng Gi&aacute;m đốc. Bạn đ&atilde; kinh qua c&aacute;c nhiệm vụ của người trợ l&yacute; v&agrave; &ldquo;thủ sẵn&rdquo; bộ kỹ năng li&ecirc;n quan đến vị tr&iacute; tuyển dụng như nhẵn mặt c&aacute;c mẫu b&aacute;o c&aacute;o để soạn thảo c&aacute;c quyết định v&agrave; chỉ đạo của Tổng Gi&aacute;m đốc tới từng Ph&ograve;ng ban.&nbsp;</p> <p>Đồng thời, bạn cần đề cập đến khả năng l&agrave;m việc độc lập v&agrave; l&agrave;m việc nh&oacute;m hiệu quả, song song với c&aacute;c kỹ năng quản l&yacute; cảm x&uacute;c v&agrave; sẵn s&agrave;ng đối mặt với những cơn stress trong c&ocirc;ng việc.&nbsp;</p> <p><img alt="Mẫu cv vị trí trợ lý tổng giám đốc" src="/uptalent/attachments/images/20200120/1579515498214-cv-tro-ly-tong-giam-doc-3.jpg" style="height:456px; width:730px" /></p> <p>&gt;&gt;&gt; Xem th&ecirc;m:&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/uptalent/mau-cv-xin-viec-cao-cap#" target="_blank">MẪU CV XIN VIỆC CAO CẤP</a></p> <h3>&nbsp;<strong>Bằng cấp&nbsp;</strong></h3> <p>Bằng cấp kh&ocirc;ng n&oacute;i l&ecirc;n bạn c&oacute; thể l&agrave; ai trong tương lai, nhưng sẽ l&agrave; bằng chứng x&aacute;c minh bạn c&oacute; nền tảng chắc chắn để c&oacute; thể tin tưởng hay kh&ocirc;ng.</p> <p>Bởi vậy, nếu bạn đề cập đến bằng cử nh&acirc;n Marketing, T&agrave;i ch&iacute;nh ng&acirc;n h&agrave;ng, Luật, Kinh tế, Thương mại, Ngoại giao, Ngoại ngữ,... trong CV th&igrave; cơ hội trở th&agrave;nh Trợ l&yacute; Tổng Gi&aacute;m đốc sẽ nhanh ch&oacute;ng về tay bạn.</p> <h3><strong>T&agrave;i ngoại giao chuy&ecirc;n nghiệp</strong></h3> <p>V&ograve;ng tr&ograve;n kết nối c&aacute;c mối quan hệ của bạn c&oacute; thể trở n&ecirc;n hữu &iacute;ch với bạn v&agrave;o một ng&agrave;y trọng đại trong sự nghiệp của một Trợ l&yacute;. Tổng gi&aacute;m đốc lo lắng những vấn đề g&igrave;, bạn sẽ coi đ&oacute; l&agrave; thời cơ để học hỏi v&agrave; ph&aacute;t triển bản th&acirc;n. Bạn b&egrave;, người th&acirc;n, sếp cũ hay đồng nghiệp cũ sẽ l&agrave; những người thầy gi&uacute;p bạn giải những mật m&atilde; kh&oacute; trong vấn đề bạn đang giải quyết.</p> <p>Vậy l&agrave;m thế n&agrave;o để khoe ra v&ograve;ng tr&ograve;n kết nối n&agrave;y? Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; liệt k&ecirc; c&aacute;c dự &aacute;n, c&ocirc;ng ty bạn đ&atilde; l&agrave;m trước đ&acirc;y c&ugrave;ng những điều bạn học được trong qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m việc v&agrave; cống hiến tại đ&oacute;.&nbsp;</p> <h3><strong>Tỉ mỉ</strong></h3> <p>Nhắc đến thư k&yacute; l&agrave; nhắc đến con người của c&aacute;c lịch tr&igrave;nh, những b&agrave;n l&agrave;m việc d&aacute;n d&agrave;y đặc những tờ giấy nhớ v&agrave; trong t&uacute;i x&aacute;ch lu&ocirc;n &ocirc;m ấp một cuốn sổ tay v&agrave; chiếc b&uacute;t để nhắc Tổng gi&aacute;m đốc về những buổi k&yacute; hợp đồng n&oacute;ng bỏng v&agrave; những chuyến c&ocirc;ng t&aacute;c đột xuất bất cứ l&uacute;c n&agrave;o.&nbsp;</p> <p>Trợ l&yacute; l&agrave; nh&acirc;n t&agrave;i được cấp tr&ecirc;n tin tưởng, lu&ocirc;n như h&igrave;nh với b&oacute;ng với sếp trong c&aacute;c cuộc đ&agrave;m ph&aacute;n với c&aacute;c b&ecirc;n đối t&aacute;c n&ecirc;n c&aacute;c đầu việc của gi&aacute;m đốc cần được nắm trong l&ograve;ng b&agrave;n tay.</p> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20200120/1579515494880-cv-tro-ly-tong-giam-doc-2.jpg" style="height:456px; width:730px" /></p> <h3><strong>Khả năng th&ocirc;ng dịch t&agrave;i ba</strong></h3> <p>Th&agrave;nh thạo 3 ng&ocirc;n ngữ trở l&ecirc;n, bạn sẽ được điểm danh v&agrave;o h&agrave;ng ngũ ứng cử vi&ecirc;n s&aacute;ng gi&aacute; cho vị tr&iacute; Trợ l&yacute; Tổng Gi&aacute;m đốc.&nbsp;</p> <p>L&agrave; cầu nối tin cậy giữa Tổng gi&aacute;m đốc v&agrave; đối t&aacute;c, Trợ l&yacute; Tổng Gi&aacute;m đốc cần l&agrave; một th&ocirc;ng dịch vi&ecirc;n ho&agrave;n hảo, gi&uacute;p những nhu cầu v&agrave; nguyện vọng của 2 b&ecirc;n được th&ocirc;ng qua, từ đ&oacute; k&yacute; được nhiều hợp đồng cho doanh nghiệp.&nbsp;</p> <p>Cần l&agrave;m việc với c&aacute;c đối t&aacute;c của doanh nghiệp, c&oacute; khả năng dịch thuật c&aacute;c t&agrave;i liệu,&nbsp; văn bản.&nbsp;</p> <h3><strong>Ảnh avatar &ldquo;thần th&aacute;i&rdquo;</strong></h3> <p>Nghiệp thư k&yacute; c&oacute; những ti&ecirc;u chuẩn ri&ecirc;ng, trong đ&oacute; c&oacute; ti&ecirc;u chuẩn nhất định về ngoại h&igrave;nh, bởi c&ocirc;ng việc của bạn c&ograve;n l&agrave; c&ugrave;ng hoặc hỗ trợ Tổng Gi&aacute;m đốc gặp gỡ v&agrave; l&agrave;m việc với c&aacute;c đối t&aacute;c. Một khu&ocirc;n mặt khả &aacute;i v&agrave; ngoại h&igrave;nh thu h&uacute;t sẽ l&agrave; một điểm cộng lớn khi nộp đơn &ldquo;đầu qu&acirc;n&rdquo; vị tr&iacute; vốn dĩ nhiều cạnh tranh v&agrave; &aacute;p lực n&agrave;y.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20200120/1579515491452-cv-tro-ly-tong-giam-doc-1.jpg" style="height:456px; width:730px" /></p> <p>&gt;&gt;&gt; C&oacute; thể bạn quan t&acirc;m:&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/uptalent/mau-cv-an-tuong-cho-vi-tri-giam-doc-marketing.html#">Mẫu CV ấn tượng cho vị tr&iacute; Gi&aacute;m đốc Marketing</a></p> <h3><strong>C&aacute;c kh&oacute;a học li&ecirc;n quan</strong></h3> <p>Nếu bạn l&agrave; &ldquo;d&acirc;n ngoại đạo&rdquo; th&igrave; c&aacute;c kh&oacute;a học d&agrave;nh cho Trợ l&yacute; Tổng gi&aacute;m đốc sẽ chắp th&ecirc;m cơ hội tr&uacute;ng tuyển cho bạn. Ti&ecirc;u biểu, đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c kh&oacute;a học quản l&yacute; thời gian, lập kế hoạch, viết b&aacute;o c&aacute;o, soạn thảo văn bản,... Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c tấm huy chương v&agrave;ng danh dự của một kẻ chiến thắng.&nbsp;</p> <h3><strong>Chớ qu&ecirc;n liệt t&agrave;i lẻ v&agrave;o danh s&aacute;ch&nbsp;</strong></h3> <p>Trợ l&yacute; hẳn phải l&agrave; ngay từ khi sinh ra đ&atilde; thuộc về thế giới c&ocirc;ng sở. Nhưng bạn cũng đừng qu&ecirc;n người trợ l&yacute; c&ograve;n phải lu&ocirc;n &ldquo;SAY YES&rdquo; với tiệc t&ugrave;ng c&ugrave;ng sếp, l&agrave; người c&oacute; t&acirc;m hồn phong ph&uacute; với năng lực đọc hiểu t&acirc;m &yacute; người đối diện, bạn c&oacute; thể trở th&agrave;nh vi&ecirc;n kim cương gi&agrave;u gi&aacute; trị trong mắt sếp của m&igrave;nh.</p> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; th&ocirc;ng tin về mẫu CV ấn tượng cho vị tr&iacute; Trợ l&yacute; Tổng Gi&aacute;m đốc v&agrave; lưu &yacute; khi ứng tuyển vị tr&iacute; Trợ l&yacute; Tổng Gi&aacute;m đốc. Hy vọng b&agrave;i viết tr&ecirc;n đ&acirc;y của HRchannels sẽ cung cấp cho bạn đọc những hiểu biết hữu &iacute;ch v&agrave; chắp th&ecirc;m đ&ocirc;i c&aacute;nh tự tin khi ứng tuyển vị tr&iacute; sang chảnh v&agrave; kh&ocirc;ng k&eacute;m thử th&aacute;ch n&agrave;y nh&eacute;.&nbsp;</p> <p>Nếu bạn đọc v&ocirc; t&igrave;nh nhận ra b&oacute;ng d&aacute;ng một người trợ l&yacute; tiềm năng trong m&igrave;nh v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng đam m&ecirc; trở th&agrave;nh Trợ l&yacute; Tổng Gi&aacute;m đốc th&igrave; h&atilde;y nhanh tay nhấc m&aacute;y gọi điện tới số hotline hoặc gh&eacute; thăm văn ph&ograve;ng HRchannels ngay n&agrave;o!</p> <p>HRChannels - Great Solution. Great People!</p> <p><img alt="Mẫu cv trợ lý tổng giám đốc bằng tiếng anh" src="/uptalent/attachments/images/20200120/1579515505785-assistant-general-manager-resume-sample-cv-tro-ly-tong-giam-doc-1.jpg" style="height:1053px; width:730px" /></p> <p>&nbsp;</p> <p>Nguồn ảnh: internet</p>