Thu .27 February .2020
feature-top
<p>&ldquo;Qua s&ocirc;ng th&igrave; phải lụy đ&ograve;, muốn v&agrave;o doanh nghiệp phải nhờ CV&rdquo;, quả thật CV ho&agrave;n hảo sẽ đưa bạn chạm tay thật gần tới giấc mơ của một <strong>Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT</strong>.&nbsp;</p> <p>Vậy thế n&agrave;o l&agrave; <a href="http://hrchannels.com/uptalent/mau-cv-an-tuong-cho-vi-tri-chuyen-vien-it.html"><strong>mẫu CV ấn tượng cho vị tr&iacute; Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT</strong></a> v&agrave; cần phải lưu &yacute; điều g&igrave; để tạo n&ecirc;n một CV ấn tượng cho vị tr&iacute; n&agrave;y? Tất cả sẽ được giải đ&aacute;p trong b&agrave;i viết dưới đ&acirc;y của HRchannels nh&eacute;.&nbsp;</p> <p>Kh&aacute;c với nh&acirc;n vi&ecirc;n IT, chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT c&oacute; nhiều hơn về số năm kinh nghiệm. Ch&iacute;nh v&igrave; thế, bạn n&ecirc;n kh&eacute;o l&eacute;o liệt k&ecirc; c&aacute;c gi&aacute; trị m&igrave;nh tạo dựng được trong qu&aacute; tr&igrave;nh t&iacute;ch lũy kinh nghiệm tại vị tr&iacute; ứng tuyển nh&eacute;.&nbsp;</p> <h2><strong>I. Sự quan trọng của một mẫu CV ấn tượng cho vị tr&iacute; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT</strong></h2> <p><strong>Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT</strong> c&oacute; vai tr&ograve; quan trọng trong vận h&agrave;nh hệ thống th&ocirc;ng tin của doanh nghiệp. Đặc biệt, cuộc cạnh tranh chỗ trống c&ocirc;ng việc của c&aacute;c sinh vi&ecirc;n IT khi ra trường v&agrave; &ldquo;d&acirc;n ngoại đạo&rdquo; khiến cho nhu cầu phải thiết kế ra một CV chuẩn chỉnh v&agrave; độc đ&aacute;o để được lọt v&agrave;o v&ograve;ng trong.&nbsp;</p> <h2><strong>II. Mẫu CV ấn tượng cho vị tr&iacute; Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT</strong></h2> <p>Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT c&oacute; thể phụ tr&aacute;ch nhiều mảng, bởi vậy, để được tiến s&acirc;u v&agrave;o v&ograve;ng trong, bạn cần n&ecirc;u bật c&aacute;c kỹ năng v&agrave; thế mạnh của m&igrave;nh sao cho ph&ugrave; hợp với vị tr&iacute; bạn cần ứng tuyển bạn nh&eacute;.&nbsp;</p> <h3><strong>1. Mẫu CV cho vị tr&iacute; cho Kỹ sư ph&aacute;t triển phần mềm (Web Developer)&nbsp;</strong></h3> <p>Một kỹ sư ph&aacute;t triển phần mềm sẽ kh&ocirc;ng thể thiếu kiến thức về thiết kế v&agrave; quản trị website.&nbsp;</p> <p>CV tr&ecirc;n đ&atilde; n&ecirc;u bật kinh nghiệm của m&igrave;nh trong thời gian đảm nhiệm vị tr&iacute; Quản trị&nbsp; v&agrave; thiết kế website, Kỹ sư ph&aacute;t triển giải ph&aacute;p v&agrave; phần mềm,... ph&ugrave; hợp với hệ thống th&ocirc;ng tin của doanh nghiệp.&nbsp;</p> <p>Chưa kể rằng, ứng vi&ecirc;n đ&atilde; từng đảm nhiệm vị tr&iacute; Trưởng ban, l&agrave; người sẵn c&oacute; khả năng l&atilde;nh đạo.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20200121/1579594771897-mau CV cho vi tri Chuyen vien IT_4.jpg" style="height:537px; width:640px" /></p> <p>&gt;&gt;&gt; Xem th&ecirc;m:&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/uptalent/nhan-luc-cong-nghe-thong-tin-thieu-hut-trong-nam-2020.html#">Nh&acirc;n lực c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin thiếu hụt trong năm 2020</a></p> <h3><strong>2. Mẫu CV ấn tượng cho vị tr&iacute; Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n Tester</strong></h3> <p>Bạn c&oacute; thể nhấn mạnh mục ti&ecirc;u nghề nghiệp : Trong 3 năm sẽ trở th&agrave;nh một Test Lead.&nbsp;</p> <p>C&ocirc;ng việc của một tester hay Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n kiểm thử phần mềm sẽ lu&ocirc;n được welcome khi th&agrave;nh thạo kỹ năng ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; c&oacute; background tốt về kỹ thuật: Kiểm thử giao diện người d&ugrave;ng (kiểm thử GUI, viết test plan, test case, test report, ph&aacute;t triển hệ thống, perfect pixel,...)</p> <h3><strong>3. Mẫu CV ấn tượng cho vị tr&iacute; UI/ UX Designer</strong></h3> <p>Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n UI/ UX Designer hay Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n thiết kế giao diện người d&ugrave;ng cần &ldquo;show&rdquo; c&aacute;c hiểu biết về giao diện sản phẩm v&agrave; am hiểu thị hiếu của ph&acirc;n kh&uacute;c kh&aacute;ch h&agrave;ng.&nbsp;</p> <p>Đề t&agrave;i đồ &aacute;n tốt nghiệp mang t&ecirc;n: &ldquo;Bộ nhận diện thương hiệu Clover&rdquo; c&oacute; thể coi l&agrave; bước đệm đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh của một Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n thiết kế trải nghiệm người d&ugrave;ng.&nbsp;</p> <p>Ngo&agrave;i ra, ứng vi&ecirc;n cũng đ&atilde; trải qua thời gian nghi&ecirc;n cứu v&agrave; thiết kế c&aacute;c UX/ UI cho c&aacute;c ứng dụng. Đồng thời, thời gian &ldquo;đầu qu&acirc;n&rdquo; cho c&aacute;c dự &aacute;n thị trường ch&acirc;u &Acirc;u/ ch&acirc;u Mỹ v&agrave; tham gia thiết kế giao diện theo đơn đặt h&agrave;ng của kh&aacute;ch khiến gi&aacute; trị của ứng vi&ecirc;n gia tăng.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20200121/1579594779557-mau CV cho vi tri Chuyen vien IT_UX designer.jpg" style="height:537px; width:640px" /></p> <h3><strong>4. Mẫu CV ấn tượng cho Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT &ndash; Phần cứng &ndash; Mạng</strong></h3> <p>Ứng vi&ecirc;n được cộng điểm bởi CV đề cập tới lộ tr&igrave;nh sự nghiệp hết sức r&otilde; r&agrave;ng từ vị tr&iacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n IT, đảm nhiệm hỗ trợ c&aacute;c vấn đề về phần cứng v&agrave; phần mềm, kiểm tra v&agrave; khắc phục lỗi sản phẩm cho c&ocirc;ng ty TNHH Kyungil Optics Việt Nam với 100% vốn đầu tư của H&agrave;n Quốc, hoạt động tại lĩnh vực sản xuất v&agrave; gia c&ocirc;ng c&aacute;c linh kiện điện tử cho điện thoại di động.&nbsp;&nbsp;</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, ứng vi&ecirc;n cũng c&oacute; kinh nghiệm 1 năm tại vị tr&iacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n IT cho c&ocirc;ng ty Cổ phần VCCorp trong việc c&agrave;i đặt phần cứng mới v&agrave; phần mềm cho c&aacute;c mạng, duy tr&igrave; dịch vụ,... Tất cả đ&atilde; trở th&agrave;nh điểm s&aacute;ng trong CV của ứng vi&ecirc;n.&nbsp;</p> <h2><strong>III. Lưu &yacute; khi tạo lập CV vị tr&iacute; Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT</strong></h2> <p>CV ấn tượng cho vị tr&iacute; Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT cần đảm bảo c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; sau:</p> <h3><strong>1. Th&agrave;nh t&iacute;ch kinh nghiệm li&ecirc;n quan v&agrave; ph&ugrave; hợp</strong></h3> <p>CV của chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT phần cứng &ndash; mạng v&agrave; chuy&ecirc;n vi&ecirc;n ph&aacute;t triển phần mềm cần tr&igrave;nh b&agrave;y phần kỹ năng kh&aacute;c nhau về kỹ năng v&agrave; kinh nghiệm. Bởi nh&igrave;n v&agrave;o CV, nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể thấy được ai l&agrave; người ph&ugrave; hợp với vị tr&iacute; Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT m&agrave; doanh nghiệp cần.&nbsp;</p> <h3><strong>2. Highlight kỹ năng mềm&nbsp;</strong></h3> <p>Tưởng chừng như chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT chỉ cần l&agrave;m việc c&ugrave;ng chiếc m&aacute;y t&iacute;nh nhưng bạn biết kh&ocirc;ng, họ cần phải x&acirc;y dựng mối quan hệ h&ograve;a hảo với đối t&aacute;c v&agrave; c&aacute;c nh&agrave; cung cấp. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, CV của bạn n&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y c&aacute;c kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, đ&agrave;m ph&aacute;n &ndash; thuyết phục, giải quyết vấn đề, lắng nghe, ...&nbsp;&nbsp;</p> <h3><strong>3. Bậc thầy trong việc sử dụng c&aacute;c ứng dụng</strong></h3> <p>Bạn c&oacute; lẽ phải cảm ơn qu&atilde;ng thời gian ngồi nghi&ecirc;n cứu v&agrave; m&agrave;y m&ograve; phần mềm Photoshop, thiết kế Website,... bởi đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; c&aacute;c điểm s&aacute;ng cho một CV ấn tượng.&nbsp;</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c phần mềm tin học văn ph&ograve;ng như Microsoft Word, Excel, PowerPoint n&ecirc;n miễn đ&iacute;nh k&egrave;m v&agrave;o CV v&igrave; ch&uacute;ng sẽ l&agrave;m lu mờ đi t&iacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp của bạn đ&oacute;. CV chỉ n&ecirc;n tr&igrave;nh b&agrave;y trong 1 trang giấy, bạn cần ưu ti&ecirc;n kể t&ecirc;n c&aacute;c phần mềm quan trọng hơn, li&ecirc;n quan trực tiếp đến vị tr&iacute; cần ứng tuyển nh&eacute;.&nbsp;&nbsp;</p> <h3><strong>4. Th&agrave;nh thạo &iacute;t nhất một ngoại ngữ trở l&ecirc;n</strong></h3> <p>Đại diện doanh nghiệp sẽ gật đầu lia lịa khi sở hữu một ứng vi&ecirc;n th&agrave;nh thạo &iacute;t nhất một ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng H&agrave;n,... bởi bạn c&oacute; thể l&agrave; ứng cử vi&ecirc;n s&aacute;ng gi&aacute; khi c&ocirc;ng ty đầu tư c&aacute;c dự &aacute;n nước ngo&agrave;i.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20200121/1579594775921-mau CV cho vi tri Chuyen vien IT_tester_1.jpg" style="height:537px; width:640px" /></p> <p>&gt;&gt;&gt; C&oacute; thể bạn quan t&acirc;m:&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/uptalent/mau-cv-gay-an-tuong-nhat-voi-nha-tuyen-dung.html#">Mẫu CV g&acirc;y ấn tượng nhất với nh&agrave; tuyển dụng</a></p> <h3><strong>5. Giải thưởng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin&nbsp;</strong></h3> <p>Nếu bạn l&agrave; sinh vi&ecirc;n ra trường m&agrave; c&oacute; giải thưởng sẽ ăn đứt những người l&agrave;m l&acirc;u năm bởi huy chương hoặc chứng nhận của một giải thưởng danh gi&aacute; trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghệ bởi đ&oacute; l&agrave; những cố gắng s&aacute;ng tạo kh&ocirc;ng ngừng nghỉ. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; lời khẳng định đầy đanh th&eacute;p về kỹ năng v&agrave; kinh nghiệm của bạn.&nbsp;</p> <p>Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, đ&atilde; đến l&uacute;c bạn chăm chỉ t&iacute;ch lũy kinh nghiệm để giật thật nhiều giải thưởng c&ocirc;ng nghệ để đ&iacute;nh l&ecirc;n những vi&ecirc;n kim cương danh gi&aacute; v&agrave;o CV của bạn nh&eacute;.</p> <h3><strong>6. &ldquo;Nằm l&ograve;ng&rdquo; c&aacute;c ng&ocirc;n ngữ ph&aacute;t triển phần mềm th&ocirc;ng dụng&nbsp;</strong></h3> <p>Cho d&ugrave; đảm nhiệm bất cứ vị tr&iacute; Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT n&agrave;o cũng cần hiểu biết c&aacute;c ng&ocirc;n ngữ code th&ocirc;ng dụng: Java, PHP, JavaScript, Ruby, C #, ...&nbsp;&nbsp;</p> <p>Sự thật l&agrave; bạn c&oacute; khả năng master ng&ocirc;n ngữ n&agrave;o c&oacute; thể tiết lộ tr&igrave;nh độ của bạn bởi ng&ocirc;n ngữ lập tr&igrave;nh cũng thật biết chọn người: người mới bắt đầu v&agrave; những chuy&ecirc;n gia IT.&nbsp;</p> <p>T&ugrave;y thuộc v&agrave;o c&aacute;c sản phẩm m&agrave; c&aacute;c nh&agrave; ph&aacute;t triển phần mềm quan t&acirc;m hoặc nền tảng trang web của doanh nghiệp m&agrave; bạn cần đề cập đến c&aacute;c phần mềm kh&aacute;c nhau để &ldquo;ghi điểm&rdquo; tối đa bạn nh&eacute;.&nbsp;</p> <h3><strong>7. Ăn, ngủ, giải tr&iacute; nhưng kh&ocirc;ng qu&ecirc;n c&ocirc;ng việc</strong></h3> <p>Tưởng chừng như việc đưa mục sở th&iacute;ch v&agrave;o CV l&agrave; biểu hiện của một kẻ nh&agrave;n rỗi v&agrave; chẳng c&oacute; g&igrave; ấn tượng. Tuy nhi&ecirc;n, mục Sở th&iacute;ch trong CV tiết lộ rất nhiều về con người bạn. Bạn hay lang thang tr&ecirc;n diễn đ&agrave;n toidicodedao.com, codecademy.com, sinhvienit.net, Vforum.com,... để học hỏi th&ecirc;m về kinh nghiệm l&agrave;m nghề v&agrave; hiểu biết về nghiệp IT m&igrave;nh theo đuổi v&agrave; biết c&aacute;ch xử l&yacute; những t&igrave;nh huống kh&oacute; khăn trong qu&aacute; tr&igrave;nh t&aacute;c nghiệp.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, bạn cũng l&agrave; một &ldquo;fan ruột&rdquo; của c&aacute;c designer tiếng tăm như Themeforest, Pinterest, Behance, Dripple,... để khơi nguồn c&aacute;c &yacute; tưởng thiết kế.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20200121/1579594766394-mau cv cho vi tri chuyen vien IT_5.jpg" style="height:537px; width:640px" /></p> <p>&gt;&gt;&gt; Xem th&ecirc;m:&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/uptalent/truong-phong-cong-nghe-thong-tin.html#">Trưởng ph&ograve;ng c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin</a></p> <h3><strong>8. Tr&igrave;nh độ học vấn</strong></h3> <p>Th&ocirc;ng tin về bằng cấp l&agrave; một trong c&aacute;c yếu tố quan trọng cho một CV ghi điểm. L&agrave; cử nh&acirc;n Chuy&ecirc;n ng&agrave;nh C&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin/ Quản trị mạng &ndash; An ninh mạng/ Hệ thống th&ocirc;ng tin quản l&yacute;/ Kỹ thuật mạng/ Thiết kế đồ họa/ C&ocirc;ng nghệ phần mềm/ Khoa học m&aacute;y t&iacute;nh,... bạn ho&agrave;n to&agrave;n c&oacute; thể tự tin nộp CV ứng tuyển v&agrave;o vị tr&iacute; Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT m&agrave; bạn mơ ước.&nbsp;</p> <p>Đồng thời, h&atilde;y nhớ đ&iacute;nh k&egrave;m c&aacute;c điểm số v&agrave; c&aacute;c chứng chỉ ấn tượng kh&aacute;c trong nghề c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin bạn nh&eacute;.&nbsp;</p> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; th&ocirc;ng tin về mẫu CV ấn tượng ứng tuyển vị tr&iacute; Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT v&agrave; những lưu &yacute; khi thiết kế một mẫu CV ấn tượng cho vị tr&iacute; n&agrave;y.</p> <p>Nếu bạn đọc c&oacute; hứng th&uacute; vị tr&iacute; Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n IT th&igrave; đừng ngần ngại, h&atilde;y nhấc m&aacute;y gọi điện đến số hotline hoặc gh&eacute; thăm văn ph&ograve;ng HRchannels ngay n&agrave;o!</p> <p><em>Nguồn ảnh: internet</em></p> <p><br /> &nbsp;</p>