Thu .27 February .2020
feature-top
<p>Đ&ocirc;i khi d&ograve;ng chảy miệt m&agrave;i của sự nghiệp theo thời gian ngưng đọng lại ở một kh&uacute;c quanh, nơi sắp sửa ghi dấu những bước trưởng th&agrave;nh về tuổi đời v&agrave; tuổi nghề. Bạn đ&atilde; l&agrave;m được g&igrave; ở nơi đ&atilde; ra đi v&agrave; h&agrave;nh trang n&agrave;o mang bạn hạ c&aacute;nh tới miền đất mới một c&aacute;ch y&ecirc;n b&igrave;nh?</p> <p>Người ta thường n&oacute;i đại nghiệp lớn được vun đắp từ những th&agrave;nh c&ocirc;ng nhỏ nhoi như thiết kế một CV thật ấn tượng chiếm trọn tr&aacute;i tim của Chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tuyển dụng &ndash; người trực tiếp cho điểm cuộc tỷ th&iacute; giữa c&aacute;c ứng vi&ecirc;n ứng tuyển v&agrave;o doanh nghiệp qua c&aacute;c v&ograve;ng loại.</p> <p>Vậy l&agrave;m thế n&agrave;o để CV của bạn l&agrave;m cho&aacute;ng ngợp t&acirc;m tr&iacute; của nh&agrave; tuyển dụng? B&agrave;i viết dưới đ&acirc;y của HRchannels sẽ h&eacute; lộ c&aacute;c tuyệt chi&ecirc;u để tạo n&ecirc;n một <a href="http://hrchannels.com/uptalent/lam-the-nao-de-cv-an-tuong-voi-nha-tuyen-dung-o-giay-dau-tien.html"><strong>CV ấn tượng</strong></a> với nh&agrave; tuyển dụng ở gi&acirc;y đầu ti&ecirc;n. Bạn đọc h&atilde;y c&ugrave;ng tham khảo để t&igrave;m ra lời giải đ&aacute;p th&iacute;ch hợp cho ch&iacute;nh m&igrave;nh nh&eacute;.</p> <h2>I. V&igrave; sao CV cần ấn tượng với nh&agrave; tuyển dụng ở gi&acirc;y đầu ti&ecirc;n?</h2> <p>Nếu như hồ sơ của du học sinh l&agrave; cột mốc đầu ti&ecirc;n quyết định h&agrave;nh tr&igrave;nh chinh phục chặng đường học vấn ph&iacute;a trời T&acirc;y của du học sinh th&igrave; CV mang lại ấn tượng đầu ti&ecirc;n tr&ecirc;n h&agrave;nh tr&igrave;nh tiếp thị thương hiệu ứng vi&ecirc;n xuất sắc.</p> <p>CV c&agrave;ng ấn tượng th&igrave; sự kh&aacute;c biệt về kh&iacute; chất v&agrave; năng lực giữa bạn với những ứng vi&ecirc;n kh&aacute;c c&agrave;ng t&ocirc;n th&ecirc;m gi&aacute; trị của bạn trong l&ograve;ng nh&agrave; tuyển dụng. Hơn nữa, c&aacute;c Headhunter hay c&aacute;c chuy&ecirc;n gia săn nh&acirc;n sự cấp cao chỉ cần từ 1 đến 3 gi&acirc;y c&oacute; thể ph&acirc;n t&iacute;ch v&agrave; đọc vị CV bạn trong v&ograve;ng một nốt nhạc. Nghĩa l&agrave; CV của bạn c&oacute; thể bị bỏ qua chỉ trong t&iacute;ch tắc nếu n&oacute; kh&ocirc;ng thuộc h&agrave;ng &ldquo;cực phẩm&rdquo;.</p> <p>Vậy c&ograve;n ngại ngần chi? Nếu giắt t&uacute;i tất tật những b&iacute; k&iacute;p biến h&oacute;a một CV tầm thường th&agrave;nh CV &ldquo;thần th&aacute;nh v&agrave; b&aacute; đạo&rdquo; dưới đ&acirc;y m&agrave; HRchannels cung cấp th&igrave; chắc chắn chiến thắng bạn thu về sẽ kh&ocirc;ng chỉ dừng lại ở c&uacute; điện thoại mời phỏng vấn đ&acirc;u nh&eacute;.</p> <h2>II. B&iacute; k&iacute;p để c&oacute; được một CV ấn tượng với nh&agrave; tuyển dụng ở gi&acirc;y đầu ti&ecirc;n?</h2> <h3><strong>1. Tiếp thị h&igrave;nh ảnh nhưng kh&ocirc;ng PR qu&aacute; đ&agrave;</strong></h3> <p>L&yacute; lịch tr&iacute;ch ngang gi&uacute;p nh&agrave; tuyển dụng h&igrave;nh dung r&otilde; n&eacute;t hơn về bạn, ứng vi&ecirc;n tiềm năng của tổ chức. CV giống như một bữa tiệc đ&atilde;i kh&aacute;ch, nơi c&oacute; biết bao đặc sản &ldquo;c&acirc;y nh&agrave; l&aacute; vườn&rdquo; bạn đều mang ra để chi&ecirc;u đ&atilde;i những vị kh&aacute;ch qu&yacute; mang t&ecirc;n Headhunter &ndash; những chuy&ecirc;n vi&ecirc;n tuyển dụng cực kỳ t&acirc;m huyết. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, bạn h&atilde;y nỗ lực ph&ocirc; diễn tất thảy những điều m&igrave;nh t&acirc;m niệm, những gi&aacute; trị</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, bạn kh&ocirc;ng n&ecirc;n đ&aacute;nh b&oacute;ng h&igrave;nh ảnh của m&igrave;nh bằng ng&ocirc;n từ mỹ lệ, m&agrave; h&atilde;y trở th&agrave;nh một kẻ đ&aacute;ng tin nhờ c&aacute;c th&ocirc;ng tin tham chiếu bạn nh&eacute;. Nếu bạn lỡ PR qu&aacute; đ&agrave; h&igrave;nh ảnh của bản th&acirc;n th&igrave; v&ograve;ng tr&ograve;n quan hệ giữa c&aacute;c nh&agrave; tuyển dụng c&oacute; thể tố c&aacute;o bạn ở khoảnh khắc kh&ocirc;ng ngờ đ&oacute;.</p> <p>Tip hay: Kinh nghiệm ở c&aacute;c vị tr&iacute; kh&aacute;c nhau n&ecirc;n đ&iacute;nh k&egrave;m số liệu. Đặc biệt, đối với c&aacute;c chứng chỉ/ bằng cấp, bạn n&ecirc;n cẩn thận đ&iacute;nh k&egrave;m trong một đường link sau khi đ&atilde; scan bản cứng c&oacute; dấu c&ocirc;ng chứng của ch&iacute;nh quyền địa phương hoặc Văn ph&ograve;ng c&ocirc;ng chứng.</p> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20190930/1569833221806-director-general-min.jpg" style="height:479px; width:730px" /></p> <p>&gt;&gt;&gt; Xem th&ecirc;m:&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/uptalent/tiet-lo-cv-an-tuong-cua-ceo.html#">Tiết lộ CV ấn tượng của CEO</a></p> <h3><strong>2. CV video</strong></h3> <p>CV video l&agrave; một xu hướng độc v&agrave; lạ, l&agrave; tuyệt chi&ecirc;u PR nh&acirc;n hiệu thời đại số. T&ugrave;y thuộc v&agrave;o ng&agrave;nh nghề bạn theo đuổi như thiết kế đồ họa, gi&aacute;o vi&ecirc;n hay c&ocirc;ng việc đ&ograve;i hỏi khả năng thuyết tr&igrave;nh, s&aacute;ng tạo cao,&hellip; th&igrave; CV video l&agrave; c&aacute;ch thể hiện bản ng&atilde; v&agrave; c&aacute; t&iacute;nh đặc sắc của ứng vi&ecirc;n.</p> <p>C&aacute;ch tiếp cận nh&agrave; tuyển dụng bằng h&igrave;nh ảnh n&agrave;y dĩ nhi&ecirc;n l&agrave; &ldquo;ăn đứt&rdquo; c&aacute;ch viết CV truyền thống rồi n&oacute; sẽ &ldquo;nhấn ch&igrave;m&rdquo; cả ngh&igrave;n CV viết tay như một cơn gi&oacute; lạ, sẵn s&agrave;ng lấy đi tr&aacute;i tim nh&agrave; tuyển dụng ở gi&acirc;y đầu ti&ecirc;n cho m&agrave; xem.&nbsp;</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, &ldquo;được ăn cả ng&atilde; về kh&ocirc;ng&rdquo;, bạn cần ch&uacute; &yacute; tập t&agrave;nh v&agrave; chuẩn bị kịch bản trước khi &ldquo;l&ecirc;n h&igrave;nh&rdquo;. Sẽ chẳng ai muốn trở th&agrave;nh một kẻ nhạt nhẽo đứng trước m&aacute;y thu h&igrave;nh m&agrave; lại ậm ừ, lắp bắp những điều chẳng mấy hay ho. M&oacute;n ăn ngon trước hết cần c&oacute; nguy&ecirc;n liệu, muốn quảng c&aacute;o bản th&acirc;n tốt, ngo&agrave;i t&agrave;i ăn n&oacute;i c&oacute; duy&ecirc;n, bạn cần đầu tư tập t&agrave;nh phong th&aacute;i đĩnh đạc, tự tin v&agrave; c&aacute;ch thể hiện &ldquo;mua chuộc l&ograve;ng người&rdquo; nh&eacute;. Đặc biệt, đừng qu&ecirc;n mặc định những gi&aacute; trị bạn c&oacute; thể mang lại cho tổ chức trong kịch bản của CV video bạn nh&eacute;. &nbsp;</p> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20200128/1580183806692-Lam the nao de tao mau CV an tuong_2.jpg" style="height:452px; width:730px" /></p> <h3><strong>3. Chọn lọc c&aacute;c kinh nghiệm li&ecirc;n quan</strong></h3> <p>C&aacute;c kinh nghiệm li&ecirc;n quan khi đ&iacute;nh k&egrave;m v&agrave;o CV sẽ khiến cho bạn trở th&agrave;nh vi&ecirc;n ngọc qu&yacute; nhiều gi&aacute; trị cho tổ chức.</p> <p>Nếu bạn đưa ra c&aacute;c hiểu biết về tiếp thị sản phẩm, nguy&ecirc;n tắc tiếp thị v&agrave; quản trị thương hiệu, hoặc thậm ch&iacute; l&agrave; kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực Content Marketing, nghi&ecirc;n cứu v&agrave; l&ecirc;n kế hoạch từ kh&oacute;a để tăng thứ hạng trang web tr&ecirc;n Google, gi&uacute;p tối ưu h&oacute;a tỷ lệ chuyển đổi th&igrave; sẽ cực kỳ th&iacute;ch hợp đối với vị tr&iacute; Marketing.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, đ&oacute; sẽ l&agrave; liều thuốc độc cho vị tr&iacute; Bi&ecirc;n &ndash; phi&ecirc;n dịch tiếng Anh, lĩnh vực xuất nhập khẩu bởi đ&oacute; l&agrave; hai đường thẳng song song, vốn dĩ chẳng c&oacute; điểm chung.</p> <h3><strong>4. Bằng cấp đ&iacute;nh k&egrave;m c&aacute;c kh&oacute;a học bổ trợ kỹ năng</strong></h3> <p>Bằng cấp ph&ugrave; hợp l&agrave; bệ ph&oacute;ng căn bản cho một sự nghiệp vững chắc. Tuy nhi&ecirc;n, nếu bạn kh&ocirc;ng thể tồn tại v&agrave; ph&aacute;t triển tại doanh nghiệp m&agrave; kh&ocirc;ng &ldquo;giắt t&uacute;i&rdquo; c&aacute;c kỹ năng cần thiết &ndash; điều m&agrave; trước đ&acirc;y bạn chưa từng được đ&agrave;o tạo b&agrave;i bản ở trường Đại học hoặc bạn l&agrave; &ldquo;d&acirc;n ngoại đạo&rdquo; bẻ l&aacute;i sang một lĩnh vực kh&aacute;c.</p> <p>Thay v&igrave; mất thời gian tự m&agrave;y m&ograve;, bạn h&atilde;y đăng k&yacute; ngay một kh&oacute;a học &ldquo;thiếu g&igrave; lấp nấy&rdquo; để lu&ocirc;n trong tư thế ngẩng cao đầu với c&aacute;c đối thủ cạnh tranh. Nhờ vậy, CV của bạn sẽ mu&ocirc;n phần lung linh nhờ sức mạnh từ c&aacute;c chứng chỉ c&aacute;c kh&oacute;a học bổ trợ kỹ năng mềm như kỹ năng quản l&yacute; nh&oacute;m/ quản l&yacute; dự &aacute;n, kỹ năng l&agrave;m việc nh&oacute;m, giao tiếp &ndash; thuyết tr&igrave;nh &ndash; đ&agrave;m ph&aacute;n, xử l&yacute; khủng hoảng, giải quyết vấn đề,&hellip;</p> <p>V&iacute; dụ như c&aacute;c kh&oacute;a học Quản trị Kinh doanh sẽ ph&ugrave; hợp với một CEO &ndash; Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh, kh&oacute;a học Digital Marketing &ndash; Truyền th&ocirc;ng sẽ trở th&agrave;nh điểm s&aacute;ng trong CV của một CMO &ndash; <a href="http://hrchannels.com/uptalent/20-cau-hoi-phong-van-giam-doc-kinh-doanh.html">Gi&aacute;m đốc Marketing</a>,&hellip;</p> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20200128/1580183830857-Lam the nao de tao mau CV an tuong_4.jpg" style="height:384px; width:730px" /></p> <h3><strong>5. Ngoại ngữ - ch&igrave;a kh&oacute;a của sự thăng tiến</strong></h3> <p>Bạn sở hữu một đầu &oacute;c cấp tiến, vươn tầm thế giới. Bạn mang trong m&igrave;nh d&ograve;ng m&aacute;u n&oacute;ng của một c&ocirc;ng d&acirc;n to&agrave;n cầu, sẵn s&agrave;ng mang sản phẩm của doanh nghiệp tiếp cận thị trường xuy&ecirc;n bi&ecirc;n giới, l&agrave; người g&oacute;p phần l&agrave;m gi&agrave;u c&oacute; th&ecirc;m những bản hợp đồng gi&aacute; trị, những c&aacute;i bắt tay thật chặt giữa l&atilde;nh đạo doanh nghiệp v&agrave; c&aacute;c đối t&aacute;c. Bạn &yacute; thức được rằng r&agrave;o cản ng&ocirc;n ngữ cần được ph&aacute; bỏ để c&aacute;c gi&aacute; trị m&agrave; doanh nghiệp đ&atilde; kiến tạo sẽ được lan tỏa rộng r&atilde;i hơn.</p> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20200128/1580183842315-Lam the nao de tao mau CV an tuong_5.jpg" style="height:487px; width:730px" /></p> <h3><strong>6. Đường link website c&aacute; nh&acirc;n &ndash; Tại sao kh&ocirc;ng?</strong></h3> <p>Nếu một đ&ocirc;i gi&agrave;y đẹp sẽ mang bạn đến một thi&ecirc;n đường th&igrave; trang web m&agrave; bạn x&acirc;y dựng bấy l&acirc;u sẽ dẫn bạn đến một c&ocirc;ng việc xứng đ&aacute;ng bởi website sẽ phản &aacute;nh một phần trong lộ tr&igrave;nh x&acirc;y dựng thương hiệu c&aacute; nh&acirc;n của bạn. Bạn quan t&acirc;m điều g&igrave;, chủ đề bạn quan t&acirc;m thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của cộng đồng như thế n&agrave;o, c&aacute;c gi&aacute; trị n&agrave;o bạn hướng tới độc giả, tất cả đều được thể hiện tr&ecirc;n c&aacute;c b&agrave;i đăng, c&aacute;c livestream chia sẻ tr&ecirc;n Facebook, blog c&aacute; nh&acirc;n,.... Nh&agrave; tuyển dụng hẳn sẽ gật đầu lia lịa khi đọc được&nbsp;phần n&agrave;o đam m&ecirc;, tri thức v&agrave; con người của bạn.&nbsp;</p> <p><img alt="" src="/uptalent/attachments/images/20200128/1580183848976-Lam the nao de tao mau CV an tuong_6.jpg" style="height:506px; width:730px" /></p> <h3><strong>7. Th&ocirc;ng tin h&igrave;nh th&aacute;p ngược </strong></h3> <p>Th&ocirc;ng tin trong CV cần được thiết kế theo cấu tr&uacute;c &ldquo;h&igrave;nh th&aacute;p ngược&rdquo;. Nghĩa l&agrave; th&ocirc;ng tin quan trọng nhất sẽ được tr&igrave;nh b&agrave;y ở ph&iacute;a tr&ecirc;n c&ugrave;ng b&ecirc;n tr&aacute;i (kinh nghiệm l&agrave;m việc), tiếp theo đ&oacute; mới l&agrave; c&aacute;c th&ocirc;ng tin ở dưới c&ugrave;ng b&ecirc;n phải (th&ocirc;ng tin c&aacute; nh&acirc;n, bằng cấp, chứng chỉ, sở th&iacute;ch c&aacute; nh&acirc;n,&hellip;)</p> <p>Từ đ&oacute;, c&aacute;c th&ocirc;ng tin về bạn sẽ dần dần được nh&agrave; tuyển dụng tiếp nhận một c&aacute;ch khoa học v&agrave; kh&ocirc;ng bị bỏ s&oacute;t th&ocirc;ng tin quan trọng n&agrave;o.</p> <p>Tr&ecirc;n đ&acirc;y l&agrave; b&iacute; k&iacute;p gi&uacute;p bạn ra mắt một <strong><a href="http://hrchannels.com/uptalent/mau-cv-gay-an-tuong-nhat-voi-nha-tuyen-dung.html">mẫu CV ấn tượng</a></strong> với nh&agrave; tuyển dụng ở gi&acirc;y đầu ti&ecirc;n. Hi vọng b&agrave;i viết tr&ecirc;n đ&acirc;y của HRchannels.com sẽ mang đến cho bạn những h&agrave;nh trang hữu &iacute;ch cho một sự nghiệp nở hoa. &nbsp;</p> <p>Nếu bạn đọc c&oacute; bất cứ c&acirc;u hỏi hay g&oacute;p &yacute; n&agrave;o, xin h&atilde;y tham gia v&agrave;o phần b&igrave;nh luận trong comment ph&iacute;a dưới b&agrave;i viết nh&eacute;.</p> <p>HRChannels - Great Solution. Great People!</p> <p>HRChannels - Dịch vụ tuyển dụng cao cấp</p> <p>Hotline: 08. 3636. 1080</p> <p>Email:sales@hrchannels.com/ tuyendung@hrchannels.com</p> <p>Website: www.hrchannels.com</p> <p>Địa chỉ: Tầng 10, CIT Building, Ng&otilde; 15 Duy T&acirc;n - Cầu Giấy - H&agrave; Nội</p> <p><strong>Ảnh b&agrave;i viết: Nguồn Internet</strong></p>