Thu .14 November .2019
feature-top
<p><strong>Cover letter&nbsp;</strong>được hiểu như l&agrave;&nbsp;<strong>thư xin việc</strong>&nbsp;v&agrave; xuất hiện ngay phần mở đầu ở CV của bạn, v&igrave; thế n&oacute; được coi như l&agrave; &ldquo;bộ mặt&rdquo; của bộ hồ sơ.&nbsp;<strong>Cover letter</strong>&nbsp;kh&aacute; quan trọng, n&oacute; bao qu&aacute;t về qu&aacute; tr&igrave;nh học tập v&agrave; l&agrave;m việc của bạn. <a href="http://hrchannels.com/" target="_blank">Nh&agrave; tuyển dụng</a> sẽ chỉ đọc lướt qua cover letter n&ecirc;n v&igrave; thế đừng tr&igrave;nh b&agrave;y qu&aacute; nhiều chữ, h&atilde;y viết 1 đoạn ngắn v&agrave; tập trung v&agrave;o những kinh nghiệm, kĩ năng l&agrave;m việc cũng như nguyện vọng m&agrave; bạn muốn gắn b&oacute; với c&ocirc;ng ty.&nbsp;<a href="http://hrchannels.com/ShowNews.aspx?NewsId=187" target="_blank">C&ocirc;ng ty cung cấp dịch vụ Headhunter HRchannels</a>&nbsp;xin cung cấp một số tip dưới đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p bạn ho&agrave;n th&agrave;nh cover letter để thu h&uacute;t nh&agrave; tuyển dụng nh&eacute;.</p> <p><a href="http://hrchannels.com/ShowNews.aspx?NewsId=187" target="_blank"><img alt="Dich-vu-Headhunter-HRchannels" src="/attachments/images/20180828/1535440515480-Dich-vu-headhunter-7.jpg" style="height:308px; width:730px" /></a></p> <h2><strong><strong>C&aacute;ch tr&igrave;nh b&agrave;y một cover letter</strong></strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p>Bạn h&atilde;y tr&igrave;nh b&agrave;y l&yacute; do biết đến c&ocirc;ng việc v&agrave; vị tr&iacute; m&agrave; bạn muốn apply. D&ograve;ng mở đầu n&agrave;y v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng đ&oacute;, v&igrave; nh&agrave; tuyển dụng sẽ ch&uacute; trọng tới phần đầu v&agrave; phần cuối của bức thư l&agrave; chủ yếu. Tiếp đ&oacute; bạn tr&igrave;nh b&agrave;y c&aacute;c kỹ năng m&agrave; bạn c&oacute; ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu của c&ocirc;ng việc, nhưng lưu &yacute; l&agrave; cũng chỉ viết ngắn gọn th&ocirc;i nh&eacute;. Cuối c&ugrave;ng l&agrave; lời cảm ơn v&agrave; hy vọng được ứng tuyển với vị tr&iacute; l&agrave;m việc đ&oacute;.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong><strong>T&igrave;m hiểu về y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng việc</strong></strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p>Hẳn nhi&ecirc;n l&agrave; ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể tr&igrave;nh b&agrave;y kỹ năng sale với vị tr&iacute; nh&acirc;n vi&ecirc;n IT được đ&uacute;ng kh&ocirc;ng? H&atilde;y t&igrave;m hiểu về y&ecirc;u cầu c&ocirc;ng việc v&agrave; đưa ra c&aacute;c thế mạnh kinh nghiệm của bản th&acirc;n để được nh&agrave; tuyển dụng đ&aacute;nh gi&aacute; cao. Bạn được nhận hay kh&ocirc;ng phụ thuộc nhiều v&agrave;o ti&ecirc;u ch&iacute; m&agrave; c&ocirc;ng ty đ&oacute; đang cần.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong><strong>Ch&uacute; &yacute; tới c&aacute;c chi tiết trong thư</strong></strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p>Rất nhiều hồ sơ thể hiện sự cẩu thả như việc copy đoạn cover letter gửi tới nhiều nh&agrave; tuyển dụng m&agrave; kh&ocirc;ng sửa v&iacute; dụ như: &ldquo;Dear anh A&rdquo; thay v&igrave; &ldquo; Dear chị A&rdquo;. Hay như việc sai ch&iacute;nh tả, sai bố cục b&agrave;i viết ( để cuối CV thay v&igrave; đầu CV ) hay &ldquo;qu&aacute; thể&rdquo; hơn l&agrave; sai cả vị tr&iacute; ứng tuyển. Những chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhưng lại cực kỳ được nh&agrave; tuyển dụng quan t&acirc;m. V&igrave; n&oacute; đ&aacute;nh gi&aacute; được sự quan t&acirc;m của bạn tới c&ocirc;ng việc đến đ&acirc;u.</p> <p>&nbsp;</p> <h2><strong><strong>Năng lực, kinh nghiệm l&agrave;m việc</strong></strong></h2> <p>&nbsp;</p> <p>Đừng n&ecirc;n qu&aacute; t&acirc;ng bốc về bản th&acirc;n nếu như thực sự bạn chưa đạt được những y&ecirc;u cầu về c&ocirc;ng việc đến như thế. H&atilde;y tr&igrave;nh b&agrave;y đ&uacute;ng c&aacute;c kỹ năng của bản th&acirc;n th&ocirc;i nh&eacute; để tr&aacute;nh việc khi phỏng vấn bạn sẽ kh&ocirc;ng được kỳ vọng nhiều đến thế.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Để CV của bạn thu h&uacute;t được nh&agrave; tuyển dụng, bạn sẽ phải thực sự đầu tư v&agrave;o CV, v&agrave; cover letter l&agrave; một phần trong số đ&oacute;. Mong rằng bạn đọc sẽ r&uacute;t ra được những kinh nghiệm để c&oacute; một&nbsp;<strong>Cover letter</strong>&nbsp;chất nh&eacute;.</p> <p>Để trả lời phỏng vấn hiệu quả, bạn c&oacute; thể tham khảo th&ecirc;m Kỹ năng trả lời phỏng vấn&nbsp;<a href="http://125.253.113.3:8089/viec-lam/cach-tim-viec" target="_blank">tại đ&acirc;y</a></p>